Vaga Seleksaun Pur Méritu UNTL

Vaga servisu seleksaun pur méritu ba kargus diresaun no xefia husi UNTL.

Enkontru Forum Inspetores no Auditores Funsaun Públika ba Planu 2020

Rezultadu Vagas Kareiras Profisionais Seniores

Prezidente KFP Observa Servisu Profisionais Saúde HNGV