Rekrutamentu ba Área Dezenvolvimentu Sistemas iha CFP

Fo hatene ba públiku katak, Komisaun Funsaun Públika loke ona konkursu vaga 7 ba públiku ba iha área dezenvolvimentu sistemas. Informasaun kompletu bele hare iha link referensia. Avizu Grau C …

Vagas Seleksaun Pur Méritu ba Kargu Diresaun – SKFP

Komisaun E-PN Vizita Ba KFP Iha Ambitu Promosaun 2021

KFP Realiza Abertura Promosaun Online 2021