KFP Aprezenta Legislasaun Funsaun Públika iha Formasaun Integradu Rairobo

Komisariu Komisaun Funsaun Públika (KFP), José Telo Soares Cristovao akompaña husi Diretor Belizario Rafael Magno Pereira, Asesor Legál KFP no ekipa tekniku ne’ebé reprezenta KFP hodi hatan ba Konvite husi …

KFP Atualiza Ezekusaun Orsamentu 2023 no Aprezenta PAA 2024

KFP-INAP Ensera Kursu Indusaun Faze Daruak Ba FP 141

SIGAP FOUN KFP