KFP Aprezenta Relatóriu 2022 Iha Plenaria PN

Dili, 06 Juñu 2023 – Komisaun Funsaun Públika hanesan instituisaun independente ida ne’ebé hari’i ho baze ba lei númeru 7/2009, 15 jullu, ne’ebé estabelese husi Estadu Timor-Leste, nia hanesan orgaun …