Komisáriu Disiplinar Husu ba Funsionáriu Públiku Labele Tauk Hatoo Keisa Hodi Minimiza Iregularidade no Korupsaun iha Servisu Fatin

Diseminasaun ida ne’e realiza husi ekipa integradu kompostu husi KFP, PDHJ, IGE, MSSI, SEII no MEJD. Objetivu husi diseminasaun ida ne’e hodi sensibiliza liu tan informasaun sira kona-ba instituisaun ida-idak …

Komisáriu Disiplinar Husu ba Funsionáriu Públiku Labele Tauk Hatoo Keisa Hodi Minimiza Iregularidade no Korupsaun iha Servisu Fatin Leia Mais

KFP: Diskute ho Inspetores no Auditores Define Estratejia Hodi Reforsa Kontrolu Internu Iha Nivel Funsaun Públika

21-09-2022, Komisaun Funsaun Públika diskute ho inspetores no auditores linas ministeriais kona-ba servisu inspetoria no auditoria, define estratejia no aprosimasaun hodi reforsa servisu kontrolu internu iha kada instiuisaun no linas …

KFP: Diskute ho Inspetores no Auditores Define Estratejia Hodi Reforsa Kontrolu Internu Iha Nivel Funsaun Públika Leia Mais