341 Kandidatus Konkore Vagas 32 Husi Tribunal Rekursu

341  kandidatus ne’ebé konkore ba vagas 32 ba ajentes  Administrasaun  Públika  tuir teste elektonika kompostu feto 175 no mane 166 iha iha Aikurus Binani, Matadouro, Díli durante loron rua (10-11 jullu 2024).

Iha abertura ba teste elektronika  ne’e Sekretariu Ezekutivu Interinu, Fransisco da Costa Pereira iha nia lian menon ba kandidatu sira ne’ebé tuir teste elektronika husu atu aproveita oportunidade ida ne’e ho di’ak atu bele pasa iha prosesu sira tuir mai, tanba atu konkista tan buat foun presiza esforsu.

Nune’e Prezidente Juri Igno Soares mós hato’o ba kandidatu sira ne’ebé tuir teste tenke konsentra ba materia sira nune’e bele hetan rezultadu ne’ebé mak ita boot sira hakarak atu hetan.

Tuir dadus, total aplikantes ne’ebé aplika ba vaga 32 hamutuk 539 kompostu husi feto 270 no mane 269 bele dehan iha balansu ba iha prosesu ida ne’e, no iha prosesu avaliasaun dokumentus total kandidatus hamutuk 341 kompostu husi feto 175 no mane 166.

Teste ne’e realiza servisu hamutuk entre Tribunal Rekursu no Komisaun Funsaun Públika liu husi Diresaun Nasionál Rekrutamentu no Dezenvolvimentu Kareira iha Funsaun Públika.