AIFAESA.IP Loke Ona Vaga 10 ba Konkursu Públiku 

Autoridade Inspesaun no Fiskalizasaun ba Atividade Ekonómika, Sanitária no Alimentar , I.P (AIFAESA.I.P) loke ona vaga 10 ba konkursu públiku.

Atu haree informasaun kompletu bele hare iha link avizu no referensia sira tuir mai:

Anunsiu-Konkursu-Publiku.pdf

Ref-Finansas.pdf

Jestaun-RH.pdf

Juridiku.pdf

Metrologia-no-Padronizasaun.pdf

Saude-Publika.pdf

Tekniku-Juridiku.pdf

Boa sorte!