ATRPP Faze 2: Civil Service Matters – ASEC Fó Formasaun Ba Kargus Dirijentes KFP, INAP no FDCH

Prezidente Komisaun Funsaun Públika, Agostinho Letencio de Deus hateten, ASEAN TRAVELLING RESORCE PERSONS PROGARAMME (ATRPP )  ASEAN SOCIO-CULTURA L- COMMUNITY ( ASCC ) nu’udar programa formasaun importante ida ba dirijentes sira husi Komisaun Funsaun Públika, INAP no FDCH  parte ida husi preparasaun funsaun públika iha ambitu preparasaun Timor-Leste nian antes sai membru ASEAN.  Área  espesifiku nebe mak koalia durante formasaun maka sistema, promosaun rekrutamentu, formasaun,  lideransa inklui are nebe espesifikamente ba funsaun públika.

Diretora Jeral ba ASEAN iha Ministériu Negósiu Estranjeirus no Kooperasaun,  Elisa da Costa Oliveira esplika katak Pilar tolu  importante ba ASEAN nian maka seguransa, ekonomia no Socio Kultura, tamba ne’e   kada pilar sekretaria ASEAN no membru ASEAN sempre fornese formasaun tuir pliar ida-idak nian. Antes ne”e hala’o treinamentu ba asuntu seguransa, ekonomia, no oras ne’e kontinua halo formasaun  ba pilar Socio kultura  nia abranze  ba asuntu Saúde, forsa tarballu inklui haree mós  kona-ba   servisu protesaun sivil hodi halo atendimentu ba kazu emerjensia sira. 

Objetivu importante husi treinamentu/formasaun ne’e atu kontinua hasa’e  konesementu Timor oan sira nian tuir pilar ida-idak nian seguransa, Socio Kultura no Ekonomia  espesifiku ba forsa traballu Timor – Leste nian oinsá atu responde ba efiksia, efetivu, ba servisu ne’ebé ofisial sira halo hodi  responde ba publiku.

Entretantu Scretaria Executiva Maria da Costa Oliveira esplika,  programa formasaun ne’e kobre diregente kargu diresaun no xefia iha instituisaun KFP, INAP no FDCH  provolta ema nain  50 resin.

Formador sira mai husi Sekretariadu ASEAN iha Jakarta Indonesia hodi partilla esperensia ligadu ba framework ba Socio Kultural inklui orador ida husi Brunei Darussalam hodi partilla  esperensia, tamba oras ne’e sira mak lidera hela  iha asuntus Funsaun Públika. 

Sra. Maria da Costa Oliveira sublina, formasaun sira hanesan ne’e sei kontinua hodi  hasa’e konesementu direjentes no funsionariu sira nian no bainhira ba partisipa reuniaun ruma ASEAN nian hodi bele partilla informasaun ruma liga ba preparasaun Timor-Leste nia antes sai membru ASEAN,  bazeia ba pilar inportante tolu hanesan polítika seguransa, economia no socio kultural.

Iha eventu formasaun ne’e fahe mós grupu tolu  KFP INAP no FDCH hodi halo diskusaun oinsaáiha futuru Timor-Leste lidera enkontru ACCSM Chaimanship  no ACCSM inklui ASEAN Resource Centres.