Avizu Regras Bázikas ba Promosaun Jeral 2021

Komisaun Funsaun Públika informa ba funsionáriu públiku sira ne’ebé mak atu tuir promosaun ba tinan 2021, bele haree regras bázikas promosaun nian iha aneksu.

Ba atensaun hato’o obrigada wa’in

AVISU

REGRAS-BAZIKU