Diretora Rekursus Umanus PDHJ Eleita Ba Kordenadora GJPRU Ba Periodu Tinan Rua

Ohin, 27/03/2019 – Grupu Jestores Profisionais Rekursus Umanus (GJPRU), hala’o eleisaun hodi hili kordenador foun ba periodu 2019 – 2021.

Komisariu Asuntu, Formasaun SIGAP no Forsa Traballu, José Telo Soares Cristovão, ne’ebé halo abertura iha seremonia hateten, papel GJPRU importante tebes atu oinsa partilla informasaun no esperiensia ba malu, kona-ba lala’ok servisu rekursus umanus  iha ministériu hotu.

Iha oportunidade ne’e kordenadora GJPRU sesante entrega mos relatoriu durante nia mandatu ba Komisariu Jose Telo Soares Cristovão hafoin ba eleisaun.

Foto : Media CFP

Iha eleisaun ne’e nomeia kandidatu nain rua mak hanesan, Xefe Departamentu Rekursu Umanus, Sekretaria Estadu Juventude no Desportu, Florindo Napoleão no Diretora Rekursus Umanus PDHJ, Teresinha Ximenes.

Rez     ultadu hosi eleisaun ne’e, Kandidatu  vensedora  mak, kandidata Diretora Rekursus Umanus PDHJ ho votus 43 no kandidatu Xefe Departamentu Rekursus Umanus PDHJ ho nia votus 30.

Ho nune’e meja deside Kandidata Diretora Rekursus Umanus PDHJ, sai hanesan kordenadora ba GJPRU ba periodu 2019 – 2021 no Xefe Departamentu Rekurus Umanus SEJD sai hanesan Vise Kordenador GJPRU.

Foto : Media CFP

Eleisaun ne’e partisipa máximu hosi Jestores Rekursus Umanus hosi Ministériu hotu, iha salaun Aikurus-Binani, KFP, Matadouro, Dili.