Ekipa Konjunta Boa Governasaun Hala’o Vizita Surpreza ba HNGV, Protesaun Sivil no Emigrasaun

Tersa-feira, 06/10/2020 Ekipa Konjunta boa governasaun kompostu Komisaun Funsaun Públika (KFP), Provedoria Direitus Humanos no Justisa (PDHJ), Inpector Geral do Estado (IGE) no Komisaun Anti Korupsaun (KAK) hala’o vizita surpreza ba iha Hospital Nasional Guido Valadares (HNGV), Sekretariu Estadu Protesaun Sivil no Diresaun Nasional Emigrasaun, Ministériu Interior.

Objetivu vizita surpreza ne’e atu prevene no hadi’a jestaun administrasaun hodi garante prestasaun servisu ne’ebé di’ak liu ba públiku, maibé ba kazu grave ruma sei la taka posibilidade atu prosesu tuir lei. Kona-ba destakamentu doutor nain sia husi HNGV mai Ministeriu Saúde, ekipa konjunta promete sei halo enkontru jeral ida ne’ebé sei envolve husi parte HNGV ho doutor nain sia husi MS hodi buka solusaun.

Komisariu KFP, António Freitas hateten, vizita supreza ne’e hala’o bazeia ba keixa husi públiku, pessoal ba PDHJ, KAK no KFP liga ho iregularidade sira ne’ebé mak akontese iha instituisaun sira.

Iha tempu hanesan ekipa konjunta boa govenasaun hala’o mós vizita ba Sekretariu Estadu Protesaun Sivil, Emigrasaun hodi haree mós iregularidade ne’ebé mak mosu hanesan asesor nia intevensaun to’o rekrutamentu ba seguransa sivil no mós ba servisu aprovisionamentu, nune’e mós ba Emigrasaun nian ne’ebé mak liga ho preokupasaun públiku kona-ba prosesu atendimentu viza ba ema estranjeirus no prosesu pagamentu taxa.

Iha vizita ba Protesaun Sivil no Emigrasaun ekipa konjunta boa governasaun husu atu kontinua asegura servisu sira ne’e ho di’ak liu tan ba atendimentu públiku hodi asegura atu labele hamosu iregularidade sira iha servisu sira ne’e.

Ekipa konjunta ne’e kompostu husi Komisariu KFP, Adjuntu PDHJ, Komisariu KAK, ekipa tékniku husi IGE, KAK, KFP no hetan akompañamentu média sira husi GMN TV, RTTL.Ep, Tatoli.Ip no jornais sira.

Vizita ekipa boa governasaun ba sala pediatria, HNGV
Ekipa boa governasaun vizita no enkontru ho Diretor Ezekutivu HNGV no Diretor Klinika hodi haree kona-ba iregularidade nebe akontese iha HNGV
Vizita surpreza ekipa boa governasaun ba iha Sekretariu Estadu Protesaun Sivil
Vizita surpreza ekipa ba servisu Emigrasaun
Vizita surpreza ekipa ba servisu Emigrasaun