Ekipa Konjunta Boa Governasaun Sei Foti Dezisaun ba Kareta 13 Ne’ebé Rekolla Husi Ministériu sira

Ekipa konjunta boa governasaun kompostu husi PDHJ, KAK, IJE, KFP vizita ba Diresaun Nasional Patrimoniu Estadu hodi haree kareta Estadu 13 ne’ebé mak durante ne’e patrimoniu estadu ba foti husi funsionáriu balun uza sai patrimoniu privadu, iha Diresaun Naisonal Patrimoniu Estadu, Balide, iha (08/10/2020).

Kareta estadu ne’e doasaun husi Banku Mundial ne’ebé mak entrega ba Ministériu Edukasaun iha tinan 2012 too agora, ne’ebé funsionáriu balun no ajente administrasaun públika balun uza sai fali patrimoniu privadu hodi para iha uma.

Komisariu KFP hateten, kareta estadu ne’ebé uza balun husi funsionáriu públiku no balun ajente KFP sei foti desizaun tuir pena administrativa.

“Uzuariu ba kareta estadu ne’e sira uza kareta ne’e durante tinan 10 hodi privatiza tiha, kareta sira ne’e doasaun husi Banku Mundial no ajensia internasional sira ne’ebé mak doasaun ba Governu Timor-Leste hahu kedas iha 2012 no la rejistu. Kareta sira nakfilak sai fali matrikula privadu no liu husi koordenasaun ekipa konjunta husi KAK, Patrimoniu Estadu, IJE, PDHJ, PNTL, KFP konsege rekolla kareta Estadu sira. Ema ne’ebé uza kareta sira hodi privatiza ne’e sei hetan sansaun, balun privatiza ba leilaun tiha ida ne’e atitude ida ne’ebé labele tolera ba funsionáriu públiku, liu-liu sira ne’ebé asume kargu no balun ajente kontratadu sira, se kontratadu sei resindi nia kontratu”, dehan Komisariu KFP, António Freitas. 

Kazu hirak ne’e iha KFP sei hala’o nia knár, sei prosesu tama ba pekulazu uzu, ida ne’e KFP sei enkamiña mós ba Ministériu Públiku hodi halo prosesu.

Durante ne’e Diresaun Nasional Patrimoniu Estadu ba foti kareta doasaun sira ne’e husi pessoal sira iha munisipiu no mós iha nasional.

 “Kareta ne’ebé mak rekolla hamutuk unidade 13 balun iha Dili no balun husi Liquiça, nia prosesu foti kareta hahu foti iha fulan Marsu no fim Setembru no ida ne’e apoia husi KFP, KAK, PNTL, IJE no PDHJ no mós husi servisu intelijensia nia apoiu ami konsege identifika sira nia paradeiru no ami konsege rekolla balun ho kondisaun diak no maioria kareta sira ne’e ho kondisaun at hotu, esplika pontu vokal Patrimoniu Estadu, Cipriano do Rosario Pereira.

Rekomendasaun Patrimoniu Estadu  nian ba instituisaun relevante Ministeriu Finansas, servisu investigasaun atu haree didiak molok foti desizaun ba kondisaun kareta oinsá atu halo alieñasaun ka destruisaun. Tanba haree kareta balun nia kondisaun la iha nesesidade atu uza no bele afeta ba kustu manutensaun boot, akresenta pontu vokal Patrimoniu Estadu.

Iha tempu hanesan reprezentante husi KAK mós akresenta katak, depois rekollamentu ba patrimoniu sira ne’e hotu, KAK sei foti desizaun, se haree ba krime, pekulatu uzu sei prosesu tuir dalan legal, se iha kazu administrativu ninian sei enkamiña ba KFP

“Haree ba konteudu husi relatoriu ne’e mak KAK sei foti desizaun, se haree ba mak prense duni krime, pekulatu uzu ita prosesu kontinua ba legal ninian, se kobre ba administrativu ninian ami sei enkamiña ba KFP. Esforsu ida ne’e esforsu konjunta la’os KAK mesak, ne’ebé ba Ministériu Edukasaun remata sei ba fali ministériu sira seluk ne’ebé mak tama hotu ona lista ekipa konjunta ninian planu, too tempu ekipa sei ba rekolla hotu,” esplika pontu vokal KAK, Euclides Vidal Madeira, depois vizita ba Diresaun Nasional Patrimoniu Estadu, Iha Balide.