Enkontru Chefe Casa Civil ho Prezidente KFP

Segunda feira, loron 24 fulan jullu 2023, Chefe Casa Civil Presidensia Republika halo enkontru ho Presidente Komisaun Funsaun Publika-KFP Faustino Cardoso Gomes, iha edefisiu KFP Matadoro Dili, hodi koalia konaba servisu protokolu nian iha Presidensia Republika.

Iha enkontru ne’e presidente Komisaun Funsau Publika hateten, pedidu sira atu integra iha servisu protokolu, sei idntifika  iha nia resultadu, no konsege identifika jovens sira balu ne’ebe uluk tuir ona kursu iha CEFTEK, no agora servisu iha komite orientadora vinti sincu nian.

Tuir Presidente KFP, Kandidatura ba servisu refere, tenke hatudu disponivel atu bele servisu iha protokolo ninia, bele  loalia ingles no portugues, nune mos tenke iha ona expresia servisu protokolo ninia, no hare husi historia kandidatura sira ne’ebe identifikadu, sira iha ona esperiensia hahu kedas iha 8 governu tinan kotuk.

Nune’e mos Chefe Casa Civil sra. Jesúina Maria Ferreira Gomes  agradese,  tamba bele responde ona  sira nia pedidu, atu hodi hatene servisu Protokolu iha Prezidênsia Repúblika nian.