Enkontru Forum Inspetores no Auditores Funsaun Públika ba Planu 2020

Tersa feira, horseik, 04/02/2020 – Gabinete Inspesaun no Auditoria Komisaun Funsaun Públika organiza enkontru iha nivel inspetor no auditor sira iha Funsaun Públika, liu husi forum ne’e husi diskuti planu atividade ba tinan 2020 nian.

Enkuantu durante sesaun diskusaun inspetor sira husi ministériu hotu hato’o opiniaun, esperensias iha tinan kotuk nian no tinan hirak liu ba hanesan lisaun aprendida ida ba ita hotu hodi diskute iha forum ida ne’e, nomos iha âmbitu ida ne’e hodi asegura funsionamentu diak iha Funsaun Públika no prinsipiu boa governasaun, nune’e hodi evita mal prátika sira, korupsaun, mal administrasaun nebe mak ita nia sistema administrasaun públika estabelese sistema ne’e hodi asegura kontrolu internu ba kada ministeriu, dehan Prezidente KFP, Faustino Cardoso Gomes iha KFP, Matadouro, Dili.

Alende ne’e forum mos diskuti oinsa atu asegura sistema kontrolu internu ida efikasia liu husi dezempenu kada ministeriu no institusaun hodi aproveita fahe esperensia ba malu, ganhos no susesu sira nebe mak ministériu ida-idak iha hodi kontribui no hariku liu tan ba esperensia iha futuru.

Inspetores Funsaun Publika iha enkontru Forum GIA 2020
Foto: Media CFP