Enkontru preparasaun ba Timor Leste nia adezaun ba ASEAN

Sexta feira loron 30 fulan junho tinan 2023, Komisaun Funsaun Publika reprezenta husi Komisaria Maria de Jesus Sarmento akompanhadu husi GASE-SE partisipa iha enkontru ekipa preparatisaun adezaun Timor Leste ba ASEAN nian iha Salaun MNEC, hodi partilha informasaun ba malu konaba nesesidades Timor Leste nian ba ASEAN.  

Iha enkontru ne’e, hotu-hotu entende katak Timor Leste agora daudaun tama ona ba faze preparasaun iha parte Rekursus Humanus hodi hola parte iha formasaun ekipa integradu ba partisipasaun iha atividade ASEAN nian, tamba ne’e iha enkontru ne’e instituisaun ida-idak aprezenta prioridade ne’ebe esensial atu fo formasaun ba formandu sira.

Husi asuntus sira ne’ebe aprezenta iha enkontru maioria sujere atu halao formasaun iha area lingua hodi kapasita ekipa iha abilidade lingua hodi hola parte diak liu tan iha enkontru sira ASEAN nian, no husi Alfandega propoin atu aselera prosesu rekrutamentu ba funsiunariu sira ne’ebe mais jovem hodi esforsu diak liu iha prosesu sira ligadu ho adezaun Timor Leste ba ASEAN.

Hatan ba prosesu rekrutamentu refere, Komisaria Komisaun Funsaun Publika Maria de Jesus Sarmento hateten, prosesu sira hahu halao ho enkontru ba prosesu sira, hein katak governu foun mai prosesu sira ne’e bele lao ho rapidu, tuir programa ne’ebe trasa tiha ona iha plano. Iha enkontru ne’e, partisipantes sira fiar katak sei iha lideransa ida toma konta ba ASEAN nian iha Governasaun foun ne’e, nune’e bele halao prosesu adezaun Timor Leste ba ASEAN ho diak, hein katak ekipa tekniku sira bele fo informasaun mais kompleta ba membru Governu ne’ebe sei jere area ASEAN nian.