FP La Permite Kontratu Servisu Iha Instituisaun Estadu Seluk

Oe-cusse – 12/08/2022-  Funsionáriu  públiku permanente ne’ebé servisu iha instituisaun Estadu ida la permite atu halo tan kontratu ho instituisaun Estadu seluk hodi hetan tan saláriu, Komisáriu Komisaun Funsaun Públika portfóliu Planeametu Forsa Traballu, Avaliasaun Dezempeñu, Formasaun no Dezenvolvimentu, António Freitas halo dekralasaun ne’e bainhira halo vizita ba eskola Bázika III siklu Palaban Oe-cusse hodi hasoru malu ho professores sira no simu keixa katak, professores ho inisial J.E nu’udar professor hanorin materia Portugues kuaze tinan ida ona la ativu tanba, hetan tan kontratu husi INFORDEPE hodi sai formador.

Komisáriu António Freitas konsidera, funsionáriu inisial J.E komete iregularidade maibé nia parte sei bolu Diretor INFORDEPE atu halo konfirmasaun no bainhira konfirma loos sei prosesa tuir prosedimentu, tanba funsionáriu ida labele halo kontratu hodi manan osan Estadu iha fatin rua.

Entretantu durante enkontru, profesores sira mós hato’o kona-ba prosesu pedidu ba reforma, direitu orsamentu deslokasaun husi fatin ida ba fatin seluk. Hatan ba preokupasaun ne’e Komisáriu KFP, António Freitas esplika, ba professores sira ne’ebé tinan to’o 60 no hakarak reforma bele hato’o rekerimentu pessoal ba diresaun Edukasaun hodi kontinua enkamiña ba Ministériu Edukasaun maka hato’o ba Komisaun Funsaun Públika no kontinua hato’o tutan ba Institutu Nasional Seguransa Sosial hodi prosesu direitu osan reforma nian.

Kona-ba direitu orsamentu deslokasaun, bainhira pessoal rasik mak husu sei laiha osan deslokasaun exeptu husi instituisaun bazeia ba nesesidade eskola nian.