Funsionáriu Nain 30 Formasaun Iha Jestaun RH Investigasaun no Asuntu Disiplinar

Atividade formasaun no dezenvolvimentu ne’e prioridade Governu nian ne’ebé importante tebes atu hasa’e kapasidade servidor públiku hodi bele mellora nafatin esperiensia profisional servidor públiku hodi bele presta servisu ida ho efikaz, efisiente no asesivél ba povu Timor-Leste tomak, destaka Prezidente Interinu Komisáriu Komisaun Funsaun Públika asuntu disiplinar, Fausto da Silva Freitas iha abertura formasaun internu Sekretariadu Komisaun Funsaun Públika, iha INAP, Comoro.

Formasaun ne’e mós hanesan parte ida hodi kontribui ba polítika no prioridade Governu nian ne’ebé define iha rejime formasaun no dezenvolvimentu nian, oinsá atu sai lideransa no servidor ida di’ak iha administrasaun públika, servisu ekipa no oinsá atu rezolve dezafiu sira ne’ebé mosu, hamosu komunikasaun ida efetivu entre funsionáriu sira no mós komunikasaun ho públiku, liga ho pontu prinsipal ne’ebé komisáriu asuntu disiplinar mensiona, husu atu formandu sira aproveita didiak materia sira ne’ebé mak aprezenta husi orador sira no husu atu akompaña too formasaun ne’e remata, atu nune’e bele inteira no aumenta abilidade, koñesimentu hodi bele implementa iha servisu fatin ho profisional, esplika nia iha abertura formasaun iha área jestaun rekursu umanus, investigasaun no asuntu disiplinar.

Formasaun ne’e la’o durante semana ida hahú husi segunda feira, 07 to’o 11 novembru 2022, ba partisipante nain 30, kompostu husi feto nain 11 no mane nain 19 husi grau B to’o grau E.

Abertura Formasaun husi Komisáriu KFP asuntu disiplinar, Diretor DNQPFP no JU’s/Foto: Media CFP
Foto hamutuk ho formandu sira nain 30/Foto Media CFP