Funsionáriu Tenki Servisu ho Itegridade no Responsabilidade Atu Mellora Atendimentu Públiku

Kuarta feira, 12 Juñu 2019 – Prezidente Komisaun Funsaun Públika (KFP) Faustino Cardoso Gomes sai orador iha worshop ba Funsionáriu Públiku iha Munisipiu Bobonaru ho Tema jeral “Promove No Kombate Korupsaun Hodi Promove Governasaun Diak No Proteje Direitu Humanos Iha Servisu Administrasaun  Públiku”, ne’ebé organiza husi Provedoria dos Diretors Humanos e Justiça (PDHJ) iha loron kuarta feira (12/06/2019) iha Salaun Administrasaun Maliana, Munisipiu Bobonaro.

Workshop loron daruak nian Prezidente KFP, Faustino Cardoso Gomess koa’lia kona-ba promove integridade funsionáriu Públiku ba gestaun efisiensia no efikasia rekursu estadu.

Prezidente KFP hateten, nu’udar funsionáriu públiku tenki servisu ho lealdade, integridade, responsabilidade, etika moral, onestidade atu mellora prestasaun servisu ba públiku ho diak liu tan.

Iha oportunidade ne’e partisipantes kargu diresaun xefia no funsionáriu sira husu atu hasa’e Grau automatika ba funsionáriu sira, tanba kestaun ne’e sira balun iha ona eskalaun ikus maibé la iha promosaun ba sira, tanba ne’e husu atu hasa’e grau automatika. Alende ne’e kestiona mós ba asuntu seluk iha grau kiik, prosesu Disipinar, seguransa sosial, avaliasaun dezempeñu  no polítika nomeasaun ba kargu diresaun xefia.

Hatan ba preokupasaun hirak ne’e Prezidente KFP, Faustino Cardoso hateten, KFP oras ne’e halo hela preparasaun ba promosaun jeral ho sitema eletronika, maibé laiha promosaun automatika tamba lei la permite. kona-ba prosesu disiplinar kontinua hala’o ba funsionáriu ne’ebé komete prosesu disiplinar bazeia ba keixa ne’ebé iha, alende ne’e KFP liu husi diresaun Forsa Traballu hala’o hela konsulta proposta polítika terseiru aletrasaun ba rejime avaliasaun dezempeñu, tanba durante ne’e avaliasaun dezenpeñu haree liu ba kompaisaun ka sentimentu hanoin malu la’os responsabilidade servisu no nomeasaun kargu xefia presija despaisu husi Komisaun Funsaun Públika atu hetan subsidiu direitu ba kargu diresaun xefia .

Worshop ne’e hala’o durante loron rua hahu tersa feira no remata kuarta ne’e no hetan partisipasaun husi Komisaun Anti Korupsaun (KAK), Inspetor Jeral Estadu (IJE) no funsionárius munisipius Bobonaro ho total partisipantes hamutuk ema nain 71 kompostu husi feto nain 8 mane 63, mai husi kargu diresaun no xefia, funsionárius  liñas ministeriais no Administrador postu sira.