Funsionárius Públikus MS 100 Tuir Kursu Indusaun Iha INAP

Segunda feira, 10 Juñu 2019Prezidente Komisaun Funsaun Públika, Faustino Cardoso Gomes akompaña husi Diretor Jeral INAP no Ministeriu saúde, Xefe Gabinte Primeiru Ministru halo abertura ba formasaun Indusaun Jeral ho tipu obrigatoriu, ne’ebé partisipa funsionariu husi Ministériu Saúde nivel Nasional no munisipiu hamutuk nain 100, kompostu husi feto 48 no mane 52 ne’ebé rekruta iha tinan 2018.

Prezidente KFP, Faustino Cardoso Gomes liu husi entrevista ho jornalista sira hateten, objetivu husi formasaun Indusaun ne’e atu lori funsionáriu públiku sira kona-ba valores no prinsipiu funsaun públiku, no hasa’e koñesementu tekniku profesional tuir ida-idak nia área servisu hanesan mediku nian, enfremeirus, parteira,  presija ekilibriu valores prinsipiu funsaun públika liga ho direitus no deveres nuudar funsionariu públiku.  Alende ne’e Kursu indusaun atu hametin, konsolida liu tan koñesementu no sai nuudar rekezitu ida atu sai funsionariu permanente tamba durante ne’e sei hanesan  funsionariu provatóriu hodi goja salariu pursentu 80.

Prezidente KFP, Faustino Cardoso Gomes sai orador ba kursu indusaun ba funsinariu 100 husi Ministeriu Saúde
Foto : Media CFP

Hafoin halo abertura,  Presidente KFP, Faustino Cardoso Gomes kontinua sai orador hodi koa’lia materia kona-ba Sensus Nasionalismu No Patriotismu Iha Ambitu Servisu Profesional Nian. Liu husi aprezentasaun materia, Prezidente KFP enkoraza  funsionariu provatóriu iha área saúde atu presija hadia prestasaun servisu ho responsabilidade hodi halo atendementu ne’ebé diak ba komunidade. 

Formasaun ne’e hala’o iha INAP, Comoro, Dili, fahe ba sesaun rua, sesaun dahuluk ho durasaun loron 10 ne’ebé hahu segunda feira too remata,  sei kontinua formasaun ba segunda faze nian.

Programa formasaun ne’e realiza  servisu hamutuk entre Komisaun Funsaun Públika,  INAP no Fundo de Desenvolvimento Capital Humano (FDCH).