GPPRU: Kapasidade RU iha Planeamentu Forsa Traballu Nu’udar Xave Importante ba Atinjimentu Metas no Objetivu

Dinamisasaun Estadu depende ba implementasaun ba orden polítiku demokratiku no orden birokratiku.

Orden birokratiku, orden ne’ebé responsabiliza téknikamente ba implementasaun polítika sira husi ordem polítiku demokrátiku hodi tane aas servisu ho espíritu profesionalizmu, responsabilidade profesional ezemplar, neutral, no konsiensia atu servisu ho kualidade ba Estadu nasaun no povu. 

Prezidente Komisaun Funsaun Públika, Faustino Cardoso Gomes hato’o liafuan ne’e iha diskursu abertura enkontru GJPRU ba dala lima ho tema Kapasidade Rekursus Umanus iha Planemanetu Forsa Traballu Nu’udar Xave Importante Ba Atijimentu Metas No Objetivu” ne’ebé hala’o iha salaun enkontru administrasaun munisípiu Viqueque ne’ebé hanesan uma nain iha kuarta feira, 17/10/2023.

Enkontru GJPRU ba dala 5 iha munisípiu Viqueque importante no estratéjiku atu grupu jestores rekursus umanus hamutuk identifika problema sira no oinsá halo  planeamentu hamutuk ho orden relevante sira iha âmbitu atu oinsa halo kapasitasaun, hasae konsiensia de responsabilidade servisu hametin liu tan konsiensia espíritu Nasionalizmu patriotizmu sem rezerva nu’udar servidor iha responsabilidade sívika aas liu tan, hametin espíritu korpu nu’udar funsionáriu públiku hodi implementa planu no programa Governu nian.

Faustino Cardoso Gomes subliña.

Faustino Cardoso Gomes reforsa katak, enkontru GJPRU ba dala llima iha munisípiu Viqueque sei kontinua buka partilla ba malu dezafiu, oportunidade, esperensia ligadu ho jestaun rekursus umanus liga mós ho polítika sira ne’ebé IX Governu Konstitusional sei implementa iha tinan 2023 no mós tinan sira tuir mai. Haree ba kestaun importante sira kona-ba desentralizasaun, poder lokal, kapasitasaun rekursus umanus importante destaka Presidente KFP no fó atensaun maka modenizasaun administrasaun públika no digitalizasaun ne’ebé presiza investe maka’as no hodi hasa’e liu tan produtividade servisu iha funsaun públika ligadu ho direitus no deveres funsionariu públiku sira nian.

Entretantu Koordenador GJPRU, Agustinho Quelo hateten, objetivu husi enkontru GJPRU 5 iha Munisípiu Viqueque atu kontinua atualiza instrumentu legal sira ne’ebé parte Estadu liu husi KFP estabelese, disemina informasaun kona-ba instrumentu legal no prosedimentu operasional tékniku sira ne’ebé daudaun ne’e implementa iha kada instituisaun Estadu sira.

Dezenvolve makanizmu no estratejia sira nesesáriu oinsá atu asegura implementasaun kona-ba  baze legal sira, idenfika dezafiu sira husi parte servisu rekursu umanus nivel nasional no munisipal infrenta no oinsá servisu kria mekanizmu hamutuk hodi hasa’e kualidade dezempeñu funsaun públika nian. Buka solusan hodi hatan ba dezafiu sira ne’ebé ministériu no instituisaun nasional no munisipal sira hasoru, buka asegura funsionamentu jestaun rekursus umanus.

Enkontru GJPRU parte estratejia ida atu identifika dezafiu sira no hamutuk hodi prepara kondisaun rekursus umanus bainhira Governu implementa polítika desentalizasaun, esplika Quelo. 

Iha enkontru GJPRU iha sesaun diskusaun ba prátika di’ak Planeamentu Kuadru Pessoal espesífikamente husi ministériu Edukasaun, Ministeriu Saúde, no Ministériu Interior hodi hamosu modelu foun husi sistema enkontru ne’ebé durante hala’o, partilla kona-ba planeametnu kuadru pessoal funsaun públika nian, hasa’e konhesementu no kapsaidade jestores rekursu umanus nivel nasional no munisipal atu oinsá prensimentu ba matrix mapa vagas no pesoal, buka solusaun emediata ne’ebé efisiente no efikaz, asegura kabementu ho orsamentu institusional.

Enkontru GJPRU dala lima iha Munisípiu Viqueque konta ho partisipasaun jestor rekursu umanus, Sekretariu Munisípiu, responsavel rekursu umanos, diretores munisipais, diretores servisus delegasaun teritorial sira, xefe departamentus, xefe unidade ekiparadus nasional no nunisipal no administrador postus administrativu munisípiu Viqueque.