INAP Fó Formasaun Lideransa Ba Kargus Xefia Nain 35

Iha tempu hanesan Komisária Komisaun Funsaun Públika, Maria de Jesus Sarmento halo abertura ba formasaun lideransa ba ministériu sira ho total partisipante hamutuk 35 kompostu husi feto nain 18 no mane 17.

Atu sai lideransa iha kualker fatin la’ós fásil atu halo jestaun, tanba ne’e presiza formasaun atu kapasita aan no hariku aan ho kapasidade hodi sai jestor ne’ebé di’ak, subliña Komisária Maria de Jesus Sarmento,

Tuir Komisaria katak, mundu evoluidu no nesesita liu tan ita nia esforsu makaas ho razaun ne’e presiza aprende liu tan, maske ita iha ona esperiênsia tinan lubuk ida katak aprender sem fronteiras.

Atu susesu iha ita servisu fatin presija sai lideransa ne’ebé diak no matenek tanba ne’e hakaas aan hodi aprende barak liu tan agora no iha futuru oin mai.

Formasaun ne’e lao tanba iha kooperasaun ne’ebé diak entre INAP, Komisaun Funsaun Públika ho Ministériu relevante sira seluk.

Formasaun ne’e sei la’o durante semana rua hahú (14-25 novembru) iha salaun INAP,Comoro Díli.