Indonézia komitmentu apoia Timor-Leste ba ASEAN

Indonézia komitmentu totál apoia Timor-Leste sai membru permanente  ASEAN Asuntu ne’e hateten, husi Embaixador permanente  Reprezentativu Repúblika Indonézia ba ASEAN, l M. I. Derry Aman iha nia edifisiu  Jakarta-Pusat bainhira simu delegasaun na’in 10 pontu fokais husi  kada liñas ministeriais iha Kuarta-feira, 15 Juñu 2023.

Indonézia iha komitmentu makas atu kontinua suporta Timor-Leste sai membru permanente  ba ASEAN maske Timor-Leste dadauk ne’e hanesan nasaun membru observador no iha oportunidade legal atu partisipa iha kualker enkontru kona-ba ASEAN” dehan Derry Aman.

Nia mós salienta katak “hafoin enkontru altu nível husi lideránsa  ASEAN iha KTT Labuang Bajo fó ona biban ba Timor-Leste hodi tama ba roadmap ASEAN sai full membership.

Nune’e bazeia ba roadmap ne’ebé mak iha Timor-Leste sei priense kriteria sira iha dezenvolvimentu Infraestrutura, Saúde, Edukasaun, nomós asuntus interligadu sira seluk” Esplika Embaixador Permanente Indonézia ba  ASEAN.

Ekipa delegasaun hasoru malu mós ho Diretora Dezenvolvimentu Rekursu Umanu ba Nível ASEAN ho nia estrutura tomak iha Sekretariadu ASEAN iha Jakarta hodi halo mós aprezentasaun asuntu importante liu-liu kona-ba Pilar Sosiu Kultura ASEAN nian ba ekipa delegasaun Timor-Leste.

Iha oportunidade ne’e mós, fó biban ba delegasaun Timor-Leste hodi aprezenta sira nia-an tuir área servisu ne’ebé determinadu.

Nune’e formandu sira mós hato’o nia agradesimentu ba oportunidade  programa intensivu ne’e rasik hanesan parte ida ba hasa’e koñesimentu rekursu umanu TL nian hodi familiariza liutan preparasaun TL molok sai  membru permanente ASEAN.

Programa internship ne’e apoia husi Kementrian Luar Negeri Republik Indonezia durante fulan tolu iha Jakarta, hahu (12 Junu to’o 12 Setembru 2023) no sei fahe ba lina minsteriu sira inklui partisipasaun iha reuniaun ASEAN nian.