INSPTL ho KFP, FDCH no INAP Revé Akordu Kooperasaun Téknika Formasaun ba Profisionais Saúde

27-09-23, Prezidente no Komisárius Komisaun Funsaun Públika, Sekretaria Ezekutiva SKFP, Maria da Costa Oliveira akompaña husi Asesor Legal, José Reali reuniaun ho ekipa husi  Institutu Nasional  Saúde  Públika Timor Leste (INSPTL), FDCH, INAP hodi revé kona-ba akordu kooperasaun téknika INSPTL iha sala enkontru KFP Matadouro, Díli.

Objetivu husi reuniaun ne’e Komisaun rona husi Prezidente INSPTL ne’ebé haktuir kona-ba Institutu Nasional Saúde iha IX Governu Konstitusional no iha IX Governu Konstitusional muda fali ba iha INSPTL, no asuntu ne’e diskute no revé fali akordu koperasaun téknika husi Institutu refere ho universidade  Airlangga-Indonesia ba bolseiru Timoroan nain 3 iha Indonézia.

Iha situsaun ida ne’e KFP halo komunikasaun, koordenasaun hodi ba akordu ne’ebé ninia realizasaun asinatura iha tinan kotuk ba nota entendimetnu iha área saúde nian ho INS ne’ebé daudaun ne’e hanesan INSPTL atu reavalia polítika sira ne’ebé mak halo tiha ona ho parseirus  no entidade sira atu haree servisus relevantes ne’ebé mak iha âmbitu ida ne’e funsionáriu nain tolu hala’o hela sira nia estudu iha Indonézia iha Bandung, Surabaya, esplika Prezidente KFP, Faustino Cardoso Gomes.

Iha tempu hanesan Prezidente INSPTL, Merita Monteiro husu atu avalia fila fali oinsá iha korelasaun servisu hamutuk iha área formasaun ho Institutu Nasionál Saúde Públika Timor-Leste, hamutuk ho KFP, FDCH no INAP.

Asinatura akordu foun ida ho Universitas Nasional Airlanga (UNAIL) ho INSPTL iha área formasaun no kapasitasaun ba rekursus umanus iha setór saúde nian ba iha moras sira, laboratóriu nasionál no peskiza.

Iha enkontru ne’e sei buka atu renova akordu tékniku ne’ebé iha ona ho INAIL, atu nune’e presiza legaliza fila fali akordu tékniku refere hodi fasilita ba iha prosesu tuir mai.