Instituisaun Neen Organiza Workshop Konsultasaun Esbosu DL 19/2015

Sexta feira, 7 Juñu 2019 – Instituisaun neen kompostu husi Gabinete Prezidente Repúblika (GPR), Gabinete Primeiru Ministru (GPM), Prezidensia Konsellu Ministru (PCM), Ministériu Turizmu Koperativa no Industria (MTCI), Sekretariu Estadu Koperativa (SECOP) no Konsellu Imprensa organiza 2º workshop ba konsultasaun esbosu dekretu lei nú. 19/2015, iha salaun Aikurus-Binani, Matadouro, Dili.

Iha abertura workshop ne’e Sekretariu Ezekutivu Interinu Sekretariadu Komisaun Funsaun Públika, Francisco da Costa Pereira hateten, workshop ne’e atu hetan imput husi instituisaun hotu ba esbosu dekretu lei avaliasaun dezempeñu ne’e, wainhira aprezenta ba Konsellu Ministru atu aprova no promulga husi Prezidente Repúblika no wainhira implementa la iha tan duvida husi instituisaun sira.

Foto : Media CFP

“Workshop ne’e ba 2ª konsultasaun, tanba antes ne’e hala’o uluk ona iha 2018 esbosu ne’e konsulta uluk ona ho instituisaun 11. Antes ne’e ekipa elaborador mós halo ona konsultasaun ho reprezentante Munisipiu Ainaro no RAEOA rona ona imput ba esbosu dekretu lei ne’e, tanba ladun iha objetividade, tanba ne’e presija halo konsultasaun ba partisipantes hotu atu fo imput ba DL ne’e hodi hadia no mellora diak liu tan, wainhira ba fali Prezidente no Komisaiu sira atu haree hodi ajusta tan pontus importante balun husi ekipa elaborador sira, antes aprezenta ba Konsellu Ministru hotu aprova no promulga husi Prezidente Repúblika,” dehan Sekretariu Ezekutivu Interinu, Francisco da Costa Pereira iha abetura workshop ne’e.

Konsultasaun klean ida ne’e sei liu husi instituisaun hotu atu rona opiniaun no imput sira ne’ebé mak iha atu mellora diak liu tan, nune’e wainhira implementa la iha duvidas tan ona ba proposta dekretu lei nú. 19/2015 kona-ba avaliasaun dezempeñu.

Iha workshop ne’e hetan partisipasaun másimu husi kargu diresaun jeral diresaun nasional no xefia sira husi instituisaun GPR, GPM, PCM, MTCI, SECOP no KI.

Partisipantes husi instituisaun neen : GPR, GPM, PCM, MTCI, SECOP no KI
Foto : Media CFP