Investigador KFP 15 Tuir Formasaun Investigasaun

Tersa Feira  03-09-2019 –  Investigador nain 15 husi Diresaun Nasional Étika Servisu Disipilina No Prosedimentu Administrativu No Diresaun Inspesaun no Auditoria KFP partisipa formasaun durante  loron lima hahu (3-6/09/2019) iha salaun Esperenz, Aimutin, Díli.

Sekretariu Ezekutivu Interinu Komisan Funsaun Públika, Fransisco da Costa Pereira hamutuk ho Adjuntu Prokurador Jeral Repúblika Afonso Lopes, prokuradora Lidia Soares no prokurador internasional Dr. Pedro António Borges  maka hala’o abertura ba programa formasaun ne’e.

Iha abertura formasaun ne’e Sekretariu Ezekutivsu SKFP Fransisco da Costa Pereira hateten, formasaun ne’e primeira vez akontese iha KFP ba investigador sira,  amba ne’e husu ba partisipantes sira atu aproveita oportunidade atu mellora diak liu tan koiñesimentu teória no prátika hodi hala’o prosesu investigasaun ne’ebé di’ak   hodi  reforsa servisu KFP  iha futuru.

Entretantu Adjuntu Prokurador Jeral Repúblika, Afonso Lopes hateten,  formasaun ne’e enkuadra iha âmbitu memorandun intendimentu entre KFP no Ministériu Públiku ne’ebé asina iha tinan 2018 atu produs rezultadu ne’ebé ho kualidade hodi fasilita  servisu investigador sira nian iha KFP  atu garante servisu adminstrasaun públika ne’ebé hatur  ona iha legalidade, inzensaun no  transparansia.

Objetivu sentral husi formasaun maka kualifikasaun ba investigador sira iha KFP ne’ebé aktual iha instrusaun prosesu disiplinar nian. Investigador sira iha KFP tenki asume komprimisiu sosial iha valor fundamental rua, ida valor justisa no valor lia lós. Tanba ne’e husu ba partisipantes sira atu aproveita aktividade formasaun atu mellora diak liu servisu investigasaun nian.

Bazeia ba agenda formasaun Materia foka liu ba kodiku prosesu penal no investigasaun, formador iha sesaun sira ne’e mak prokurador nasional Dra. Lídia Soares, prokurador internasional Dr. Pedro António Borges no   materia kona-ba Prosedimentus legais no kompeténsia, kode étika, administrativu, estudu kazu no diskusaun prosedimentus disiplinares formador mak asesor juridiku Funsaun Públika Dr. José Realli no Komisariu asuntu Disiplinar Dr. Antönio Freitas.  

Fundu ba programa formasaun ne’e hetan apoia husi FDCH