Kandidatu 338 Konkore ba Vaga 46 Husi KFP

Kandidatus nain 338 partisipa iha teste elektróniku iha Aikurus Binani Komisaun Funsaun Públika, Matadouro, Dili Kinta-feira (09 /02/2023).

Iha kompetisaun vaga 46 ne’e aplikante hamutuk nain 1006, maioria feto 54% no mane 46%, no kandidatus ne’ebé maka admitidu ba teste eskrita iha sistema elektrónika hamutuk 338 kompostu husi feto 198 no mane 140 ba vaga ne’ebé Komisaun Funsaun Públika estabelese.

Iha abertura Prezidente Komisaun Funsaun públika Faustino Cardoso Gomes, enkoraja ba kandidatus sira atu bele hatudu sira nia matenek no kapasidade atu responde perguntas no hetan pontuasaun boot hodi prenxe vaga sira ne’e.

Kandidatus sira ne’ebé tuir teste ne’e envolve mai husi funsionáriu públiku atu hadia sira nia kareira no hasa’e grau, balun ajente administrasaun públika atu hadia sira nia estatutu ba permanente no mós kandidatus balun ne’ebé husi liur signifika seidauk inklui kategoria rua tantu pernanente no ajente, maibé sira hatudu duni sira nia vontade hodi konkore hamutuk mós ho sira ne’ebé servisu ona.

Prezidente KFP subliña , Ajentes Administrasaun Públika maka lá liu iha teste ne’e maka sei ses aan husi Instituisaun ne’ebé maka sira servisu ba.

Partisipa iha abertura ne’e Komisária Maria de Jesus Sarmento, Sekretária Ezekutiva, Maria da Costa Oliveira, Diretores Nasionais, ekipa téknika no painel juri. No ba teste ne’e sei la’o ba sesaun dader no lokraik iha loron ida nia laran.