KFP Aprezenta Relatoriu anual 2020 iha Plenaria PN

12 Jullu 2021, Prezidente, komisarius Komisaun Funsaun Públika (KFP), akompaña husi Sekretaria Ezekutiva no diretor sira hala’o aprezentasaun relatóriu anual KFP 2020 nian iha plenaria Parlamentu Nasional.

Iha aprezentasaun Prezidente KFP hahú mensiona ho orsamentu alokadu ba 2020 ho total orsamentu 2,240,244, ho montante ne’e 52% alokadu ba iha saláriu vensimentu, bens servisus kompostu 48%. Ezekusaun final ba tinan 2020 nian ho total KFP ezekuta 84%.

Husi osan ne’ebé mak iha Komisaun uza hodi hala’o progama prinsipal 2, sub-programa 8 no atividades hamutuk 23.

Relatoriu ne’ebé mak aprezenta rejista too 31 dezembru 2021, tuir dadus SIGAP ho total forsa traballu  hamutuk 34, 413, husi rejime jeral 18,596, (funsionariu permanente 13,047  no ajente administrasaun públika 5,549) rejime espesial 15,817 (permanente 15,440 no ajente 377), esplika Prezidente KFP, Faustino Cardoso Gomes iha plenaria Parlamentu Nasional.

Alende ne’e komisarius kada portfóliu hatan ba ida-idak nia área responsabilidade ne’ebé asume, ne’ebé mak liga ho forsa traballu, formasaun no dezenvolvimentu ba funsionariu sira, rekrutamentu, promosaun no seleksaun ba kargu diresaun xefia, disiplinar, inklui baze de dados funsionarius no jestaun rekursus umanus nian.