KFP-Caza Civil Deskute Diagnostika Orgánizasaun no Rekursu Humanos iha Presidensia Republika

Presidente Komisaun Funsaun Públika-KFP Faustino Cardoso Gomes, Comisaria-KFP Maria de Jesus Sarmento, Comisario-KFP Fausto Freitas da silva akompana husi Secretaria Executiva-KFP no Diretor Nasional balun tersa feira loron 29 fulan agustu tinan 2023 halo enkontru ho Xefe Caza Civil Presidente da Republika Jesuina Maria Ferreira Gomes ho adjunta inklui  Diretor balun hodi deskuti konaba kria ekipa konjunta ida iha ambitu Diagnostika orgánizasaun no rekursu Humanos iha Presidensia da Republika.

Presidente KFP Faustino Cardoso Gomes iha abertura enkontru esplika katak iha fulan Maio 2023 Komisaun halo enkontru ida ho Presidente da Republika koalia konaba situasaun desenpenú servisu rekursu humanos no husu atu halo re-estrutura, atu asegura katak presidensia da republika tenki sai exemplar ba executivo, ne’ebe informa katak forca trabalho iha Presidensia da Republika funsionario  permanente nain 119 no kontratadu  500 resin neé bele re-estrtura ho rasionaliza atu bele asegura efisiensia, efikasia iha desenpenú.

Presidente KFP sublinha katak hafoin enkontru ho Presidente da Republika, semana tuir fali kontinua kedas enkontru ho Xefe Caza Civil Benditu Freitas atual Ministro Negosio Estranjeiros nebe ne’ebe destaka mos presidente da republika nia preocupasaun.

Presidente KFP Faustino Cardoso Gomes konsidera  enkontru ho Xefe Caza Civil atual Jesuina Maria Ferreira Gomes ho nia ekipa nudar enkontru kontinuasaun atu hamutuk fo solusaun ba rasionalizasaun força trabalho iha Presidensia da Republika.

Entretantu, Xefe Caza Civil Jesuina Maria Ferreira Gomes hateten liga ba preokupasaun Presidente  da republika nian konaba situasaun forca Trbalho,  iha fulan Julho 2023  halao ona retiru ida iha Maubara-Liquica  atu fortalese servisu iha presidensial da republika nian no iha retiru neé hasai resolusaun ida nebe desidi halo matrix ida nebe esplika konaba se halo saida, bainhira no oinsa, hodi promove efisiensia, efikasia, kontabilidade no hare konaba kultura institusional, estrutura, formasaun desenvolvimentu ba funsionario, Mapa pesoal, kria diskrisaun servisu, oeperasional utilizasaun rekursus humanos, finanseiro, materiais inklui kestaun programa no igualidade generu iha Presidensial da republika, nudar meus atu fo solusaun alternativa hodi responde ba problema iha presidensial da republika.

Xefe Caza Civil hakotu enkontru hodi esplika katak forca trabalho oras nee, funsionario permanente hela nain 114, tamba balun koloka ba instituisaun seluk no balun sai, asesor Internasional nain 5, Nasional 27, no kazuais nain 327. 

Atu identifika forca trabalho ida nebe presidente da Republika hakarak maka hahu inisia Diagnostika ida nebe sei hare liu ba aspetu estrutura, sistema no rekursus humanos nebe sei envolve mos Komisaun Funsaun Públika. Presidente KFP Faustino Cardoso Gomes hateten KFP no Caza civil sei asina akordu ho despaixu ida atu asegura servisu ekipa konjunta hodi halo Diagnostika orgánizasaun  no rekursu Humanos iha Presidensia da Republika bele lao ho diak.