KFP Disemina Regras no Prosedimentu Ba Funsionáriu iha Postu Laleia

Komisaun Funsaun Públika (KFP) ho ekipa integradu husi INSS, PDHJ, KAK, IJE, SEII, MEJD, Ministériu Finansas – Diresaun Jeral Jestaun Patrimoniu Estadu disemina informasaun kona-ba prevensaun no kombate korupsaun, promove boa governasaun no partilla regras no prosedimentu Funsaun Públika ba funsionáriu sira iha postu administrativu Laleia, Munisípiu Manatuto.

Iha abertura ba diseminasaun ne’e Komisáriu Asuntu Disiplinár Komisaun Funsaun Públika, Sr. Fausto Freitas da Silva iha husu funsionáriu sira atu aproveita okazisaun ida ne’e hodi bele komprende ho didi’ak matéria sira ne’ebé funsionáriu sira ne’ebé simu durante loron rua nia laran.

“Aproveita okaziaun ne’e oinsá atu komprende di’ak liu tan lei no regulamentu sira, liu-liu oinsá funsionáriu sira hotu bele hatene sira nia direitu no dever sira, lei sira kona-ba prevensaun no kombate korrupsaun iha Administrasaun Públika no hatene mós prátika di’ak sira hodi promove boa governasaun iha Instituisaun Estadu ni’an no proteje direitus humanus iha funsionáriu sira nia fatin servisu. ” hateten Komisáriu KFP, Fausto Freitas da Silva iha atividade diseminasaun ba funsionáriu sira.

Durante iha diseminasaun ne’e funsionariu sira levanta kestoens sira hanesan, mudansa eskalaun ba funsionáriu sira,  serfikadu formasaun, subsidiu transporte ba funsionáriu sira hodi hapara viatura estadu afeta tebes ba servisu funsionáriu nian, direitu subsidiu ba maternidade, promosaun, pensaun no reforma.

Hatan ba ida ne’e, ekipa integradu fó kedas resposta ligadu ho asuntu levantada sira mak agora husi parte Diresaun Formasaun iha esforsu ida ho INAP, para INAP bele ajuda ita nia funsionáriu iletradu sira hodi tuir formasaun ba sira ne’ebé la hatene utiliza komputadór. Seluk maka liga ba boa governasaun nini’an, liu-liu liga ba jestaun patrimóniu Estadu no subsídiu transporte iha ona lei hodi la’o tuir,  ba eskalaun ninian relasiona ho orsamentu iha, bazeia ba kategoria atu la hamosu deskriminasaun, tanba ne’e maka funsionáriu sira hetan hotu.

Relasiona ho direitu ba subsídiu maternidade nian INSS esplika ba subsidiu maternidade sei simu fulan 3 deit ba ema ne’ebé partus.

Liga ho promosaun ninian KFP hasai ona lista no karta enkamiñamentu ne’ebé hasai iha dia 22 Fevereiru, distribui ona ba liñas ministeriais no Instituisaun inklui mós Munisípiu. Husu mós ba kada rekursu umanus liñas ministeriais sira hodi hare mós formasaun ba ne’ebé iletradu “iletradu ba iha hakerek no lé, inklui komputador”, fó formasaun ba sira, nune’e ba promoaun sira bele hatene utiliza komputadór.

Diseminasaun ne’e taka husi Komisáriu Fausto Freitas da Silva hateten, matéria ne’ebé hetan durante loron rua nia laran sai hanesan bukae ba funsionáriu sira hodi bele koñese no komprende di’ak liu tan lei no regulamentu sira, oinsá kombate korupsaun no asegura boa governasaun.

Foto konjunta entre ekipa diseminador ho partisipante iha postu Laleia