KFP Enkontru ho Ministra no Vise Ministru MEJD Kona-ba Nomeasaun no Ein Substituisaun Kargus Diresaun no Xefia

Horseik, 09 Abril 2019 – Prezidente no Komisarius Komisaun Funsaun Públika hala’o enkontru ho ministra no vice ministru edukasaun Juventude no desportu hodi diskute kona-ba proposta ein subtituisaun kargu diresaun xefia no kestoens seluk,  iha sala VIP, Vila Verde, Dili.

Foto : Media CFP

Ministra MEJD, Dulce de Jesus Soares iha abertura enkontru esplika kona-ba razaun ba ein subtituisaun kargu diresaun xefia, tamba durante ne’e ministeriu edukasaun fó oportunidade ba Timor oan sira ne’ebé hetan bolsa estudu ne’ebé remata bele hetan oportunidade ba kargu hodi servi liu administrasaun públika, bazeia ba dekretu lei ministeriu edukasaun tuan, maibé dekretu lei foun  sei aprova iha Konsellu ministru.

Foto : Media CFP

Tuir proposta ministeriu edukasaun iha Vagas ba ein subtituisaun hamutuk 34 kompostu husi diretor jeral, diretor nasional, xefe departamentu, xefe seksaun, ne’ebé balun asume kargu tinan barak ona no presija substitui.

Prezidente Komisaun Funsaun Públika hamutuk ho komisarius nain rua durante enkontru hateten, depois halo analize ba proposta husi ministeriu edukasaun ba ein subtiuisaun kargu xefia ne’e kompetensia ministra nian, maibé presija iha justifikasaun ho dokumentus eskrita ba kada pesoal ne’ebé atu troka hodi evita persepsaun politizasaun, no desizaun nomeasaun iha nia fundamentu no avaliasaun desenpeñu.

Durante diskusaun Ministra Edukasaun no Juventude esportu, Dulce de Jesus Soares konkorda pedidu Komisaun Funsaun Públika atu halo justifikasaun ho dokumentus eskrita ba kada kargu ein subtituisaun tuir lei, hodi aprezenta fali ba Komisaun Funsaun Públika atu  aselera prosesu ein subtituisaun ba kargu diresaun xefia.

Foto : Media CFP