KFP enkontru ho Vice Ministru Assuntus Parlamentares no SEKOMS

Presidente no Kmisario, Komisaria Komisaun Funsaun Públika-KFP Faustino Cardoso Gomes  halo enkontru ho Vice Ministru Assunstus Parlamentares Aderito Hugo da Costa no Sekretario Estado Komunikasaun Sosial-SEKOMS Expedito Dias Ximenes hodi koalia konaba Situasaun no Kondisaun Funsiunariu ne’ebe durante ne’e servisu iha Ministerio Assuntus Parlamentares no Komunikasaun Sosial-MAPKOMS, ne’ebe Ministeriu refere la eziste ona tuir organika IX Governo Konstitusional nian.

Enkontru ne’e hala’o iha segunda feira ne’e loron 21 fulan agustu tinan 2023 dader, iha Palacio Governo, konta ho partisipasaun husi Gabinete Vice Ministru Assuntus Parlamentares no SEKOMS nian.

Iha enkontru ne’e, Vice Ministru no SEKOMS halo esplikasaun konaba Funsiunariu Permanente atus ida resin no Kontratadu atus ida resin mos, ne’ebe durante ne’e hala’o sira nia knar iha MAPKOMS nia estatuto, ligadu ho organika IX Governo Konstitusional nian, hodi fo liu tempu ba KFP atu halo intervensaun hodi redefini estatutu funsiunariu sira nian, tuir organika foun Governo Konstitusional dal-sia nian.

Relasiona ho assuntu ne’e, presidente KFP hateten, wainhira KFP rona politika konaba Meritokrasia, Profisonalismo, siguransa ba dezenvolvimentu Karreira ba komponente ida Birokrasia ne’e, ida ne’e korespode tebes ho KFP nia espetativa.

Presidente KFP hateten, Komisaun Funsaun Públika apoio politika Ministerio ho Sekretario Estadu nian, konaba atu halo aproveitamentu masimu ba pesoal ka funsiunariu sira ne’ebe maka iha, tamba estadu enveste maka’as ona ba sira, liu husi formasaun no estuda husi sira nia esperiensia rasik.

Tuir esplikasaun husi Vice Ministro no sekretario estadu katak, Ministeriu ho Sekretariadu sei menus tebes rekursus Humanus, maske agora dau-daun mos Instituisaun infrenta hela defikuldades konaba espasu ba servisu fatin.