KFP Ensera Kursu Komputador Ba FP Nain 50 Iha Baucau

Reprezentante Komisaun Funsaun Públiku, Diretor Internu Diresaun Nasional Planeamentu Kuadru Pessoal iha Funsaun Públika,  Juvenal  Baptista  Mendonça hamutuk ho Diretor Jeral  INAP, Agostinho Letêncio de Deus no Diretora CTID Madre  Maria Filomena da Costa FDCC, ho Diretor Rekursu Umanu reprezenta Prezidente Autoridade Munisípiu   Baucau hodi ensera kursu komputador báziku ba funsionáriu públiku hamutuk nain 50 kompostu husi feto nain 5 no mane nain 45 durante fulan ida iha munisípiu Baucau, iha 06-12-2022.

Iha intervensaun husi reprezentante Komisaun Funsaun Públika, Diretor Interinu DNPQPFP, Juvenal Baptista Mendonça lori KFP nia laran, Prezidente no Komisárius sira nia  naran hakarak kongratula formandu no formador sira hotu ne’ebé konsege finaliza formasaun ne’e tuir tempu, no formasaun ne’e konsidera hanesan direitu funsionáriu públiku ida nian ba kada tinan ba oras 40. Ida ne’e esforsu ida husi Instituisaun ida ne’ebé identifika ninia pessoal sira ho komitmentu ida hodi partisipa iha formasaun durante ne’e.

Nune’e mós Diretor Jeral INAP, Agostinho Letêncio de Deus hato’o iha enseramentu kursu  komputador báziku katak, ida ne’e servisu hamutuk entre instituisaun INAP, KFP no FDCH liu husi akordu ida ba kapasitasaun sira ho sentru formasaun sira hodi responde ba ezijensia formasaun sira ne’e ba finalidade promosaun nian, ne’ebé mak sei la’o iha munisípiu hotu iha teritoriu nasionál.

Iha final husi atividade ne’e entrega mós sertifikadu ba formandu sira.