KFP Halo Audensia Ho Presidente Da Republika

Segunda Feira, 4 Marsu 2019 – Prezidente Komisaun Funsaun Públika Faustino Cardoso Gomes akompanha husi  Komisario José Telo Soares Cristovaõ,  asuntu Fromasaun no Forsa Traballu halo audensia ho Prezidente Repúblika, S.Exa. Fransisco Guteres Lu-Olo, iha Palasiu Aitarak Laran, Dili.

Hafoin audensia Presidente KFP, Faustino Cardoso Gomes koa’lia ba jornalista sira katak, audensia ne’e atu  esplika kona-ba pedidu KFP ba Prezidente Repúblika atu halo mensagem ida, relasiona seminariU ho topiku “Ema Ho Defisiensia Iha Administrasaun Públika”  organiza husi KFP  tuir planu hala’o aban, iha Hotel Timor, Dili.

Objetivu husi seminariu ne’e, oinsa parte hotu iha intendementu hanesan kona-ba Politika      ba ema ho defisiensia iha Administrasaun Públika, tamba toó oras ne’e iha definisaun oi-oin kona-ba ema ho defisiensia iha Administrasaun Públika, difikulta Funsaun Públika atu defini politika estratejiku kona-ba oinsa partisipasaun feto no ema ho defisiensia iha Administrasaun Públika.

Presidente KFP haktuir, Presidente Repúblika la konsege hatoó mensagem relasiona seminariu ne’ebé  hala’o iha Hotel Timor, tanba okupadu ho servisu, maibe disponivel  atu hato’o mensajen ba ema ho defisiensia liu husi seminariu  iha fulan Abril no Maiu tinan 2019.

Iha oportunidade audensia ne’e  atualiza mos informasaun kona-ba situasaun Funsaun Públika, kazu destakamentu funsionariu RTTL,EP mai fali Funsaun Públika, Planu transformasaun EDTL ba empreza Públika,  no jestaun rekursus umanos.