KFP Halo Reflesaun Espiritualidade Kuarezma Tenki Penitênsia, Orasaun no Karidade

Komisaun Funsaun Públika, sesta feira (31/03/2023) hala’o atividade reflesaun espiritual ho Tema Espiritualidade Kuarezma molok tama ba Domingu Ramus no Semana Santa.

Padre Acacio Domingos de Castro SDB/foto media CFP 2023

Nu’udar sarani tenki presiza Penitênsia, Orasaun no Karidade sai hanesan faze importante iha iha kuarezma nia laran, hodi halo ita sai sensibilidade ba natureza liu husi atensaun ba kriasaun sira, la presiza ita halo buat foun ida maibé ita aproveita de’it saida mak ita iha hodi tulun malu.

Iha atividade ne’e Padre Acacio Domingos de Castro SDB iha ninia reflesaun katak, penitênsia ne’e atu hadia ita nia hahalok sira, liu husi hameno toman aat sira, ko’alia buat ne’e mak di’ak, la’ós hahan mak halo foer ita maibé, hahalok ne’ebé ita iha mak halo foer ita. Orasaun, Jesus hanorin buat ne’ebé mak simples maka hakarak atu reza di’ak, atu komunika ho Maromak ko’alia husi fuan ba fuan ho Aman Maromak.

Karidade mak ita nia moris fahe buat ne’ebé ita lor-loron nian la’ós fahe buat ne’ebé naresin, fó ezmola ka ajuda ema ne’ebé presiza la’ós atu halo ki’ak ita maibé, tulun ne’ebé ita fó, atu transforma ka atu fó dignidade ba ema nia moris, la’ós de’it ba ita ema no natureza sira ne’ebé partilla ho ita, domin no buat di’ak ne’ebé ita fó la’ós atu ita simu fali no esperitualidade kuarezma katak, ita hakarak halo esperensia ida ho Maromak, espereinsia ida ne’e la’ós mai husi ita maibé, Maromak nia inisiativa, ita tenki la’o hamutuk ho Jesus iha tempu kuarezma nian, no husu atu hakribi ita nia hahalok sira ho laran moos hasoru semana Santa. Hafoin reflesaun kontinua ho komfesaun ba funsionariu publiku sira no ikus liu taka ho bensaun final.

Funsionáriu KFP tuir reflesaun kuarezma/foto media CFP 2023