KFP Monitoriza Atendimentu Servisu Funsionáriu Públiku iha Lautem no Baucau

Komisaun Funsaun Públika liu husi Unidade Peskiza hala’o aktividade monitorizasaun kona-ba dezempeñu servisu atendimentu Funsaun Públika iha Instituisaun Estadu hanesan Rejistu Sivil no Notariadu, Sentru Solidaridade Sosial, Servisu Agua no Saneamentu, Edukasaun, Departamentu Agrikultura no Peskas, no Sentru Saúde, durante loron lima  (14- 18/09/2020)  iha munisipiu Lautem no munisipiu Baucau.

Aktividade monitorizasaun iha munisipiu Lautem no munisipiu Baucau lidera husi Komisáriu asuntu disiplinar, Fausto Freitas da Silva “Liurai Taci” akompaña husi Diretor Unidae Planeamentu Peskiza, Elio Pereira Guimarães ho objetivu atu buka hatene oinsá no to’o iha ne’ebé dezempeñu funsionáriu públiku sira halo atendimentu ba públiku ho efetivu, efikaz no profisional.  

Matadalan monitorizasaun no rekolhamentu dadus maka transparansia prosesu atendimentu, kriteria atendintu no kustu atendimentu servisu, asesíbilidade prosesu no fatin atendimentu,tratamentu Justu, profisionalizmu servisu no fasilidade atendimentu, seguridade ambiente no sistema atendimentu simu keixa husi públiku.

Âmbitu programa peskiza no monitorizasaun ne’e KFP sei hala’o mós iha munisipiu sira seluk.

Ekipa tékniku SKFP koa’lia ho pessoal iha munisipiu kona-ba atendimentu servisu ba públiku iha Lautem, (Foto: Media CFP 2020)
Komisariu Fausto no ekipa tékniku SKFP koa’lia ho pessoal iha munisipiu kona-ba atendimentu servisu ba públiku iha Leutem, (Foto: Media CFP 2020)
Komisariu no ekipa tékniku SKFP koa’lia ho pessoal iha munisipiu kona-ba atendimentu servisu ba públiku iha Baucau, (Foto: Media CFP 2020)