KFP no Inspetor Sira Diskuti PPO Ba Inspesaun no Auditoria Nian

Kuarta-feira, 22 Maiu 2019 – Komisariu Komisaun Funsaun Públika, asuntu disiplinar, António Freitas enkontru ho inspetores jerais sira hodi diskuti kona-ba draft Standar Operational Prosedure (SOP) ba inspetores no auditores sira, iha salaun Aikurus-Binani, KFP, Matadouro,Dili.
Durante enkontru Komisariu António Freitas hateten, Komisaun informa ona preparasaun dokumentu ne’e ba Primeiru Ministru no ba oin servisu inspetor hotu-hotu atu koopera diak liu tan ho Tribunal De Contas ho sistema iha Ministeriu Finansas ba monitorizasaun ezekusaun OGE. No koa’lia mós kona-ba prosesu auditoria interna no instituisaun ida-idak ninian liga ho draft ne’ebé ekipa Task Force prepara ona.

Enkontru ne’e inspetores sira diskuti konteúdu SOP no sira iha hanoin ida atu ajusta tan artigu balun iha servisu inspetoria no auditoria nian. No sorumutu ne’e lao durante oras rua nia laran, ne’ebé organiza husi Gabinete Inspesaun no Auditoria KFP.