KFP Realiza Balansu Atividade ba Servisu KFP 2019

Sexta-feira, 10 Janeiru 2020 – Komisaun Funsaun Públika hala’o enkontru balansu atividade Sekretariadu Komisaun Funsaun Públika ba tinan 2019, iha salaun Palasiu das Cinzas, Caicoli, Dili.

Iha balansu ne’e atu haree prioridade rutinidade servisu lor-loron tuir planu estratéjiku no planu asaun Komisaun Funsaun Públika nian ne’ebé mak define ona hodi implementa.

“Haree prioridade II mandatu durante tinan haat hobalun no haree servisu rutiniteira ida-idak ninian diresaun nian ne’ebé mak alkansa ona, Mais ou menos alkansu saida mak hatudu ona no hare fali ba rezultadu ne’e iha feadback oinsa atu halo melloramentu iha 2020 nian. Balansu ne’eb;e mak halo ohin loron sai hanesan relatoriu anual 2019 nian, relatoriu ne’e mais tardar sei entrega ba PN iha marsu nia laran,” hateten Prezidente KFP, Faustino Cardoso iha abertura enkontru ne’e.

Sekretaria Ezekutiva iha aprezentasaun sita liu ba programa prioritaria sira ne’ebé mak durante ne’e Sekretariadu Komisaun Funsaun Públika nudar implementador ba planu polítika no programa sira hanesan jestaun no dezenvolvimentu, boa governasaun institusional, konstrusaun edifisiu KFP, salariu vensimentu, inovasaun no teknolojia liha ho implementasaun promosaun no interligasaun nomós alkansus sira ne’ebé diresaun sira hala’o durante tinan 2019.

Durante intervensaun husi Komisarius sira sira mós kona-ba konstranzimentu sira hanesan dua decimal no impase polítika hamosu programa balun la implementa hanesan distinsaun no premiu no akordu ho MSSI, Ministériu Saúde, KFP no Ministériu Finansas kona-ba seguransa sosial nian, disiplinares, programa diseminasaun no programa promosaun ne’ebé mak konsege implementa lao ho diak nomós programa prioritárias seluk ne’ebé mak sei iha prosesu nia laran hanesan seleksaun pur méritu ba instituisaun hotu, proposta  Dekretu Lei avaliasaun dezempeñu no forsa traballu iha Funsaun Públika.

Durante sesaun diskusaun kada diresaun mós aprezenta sira nia relatóriu ne’ebé mak ezekuta ona durante tinan 2019.

Prezidente KFP iha sesaun enseramentu husu ba funsionáriu sira atu kontinua mantein servisu ho responsabilidade, profisional, hamosu ambiente servisu ne’ebé saudável atu alkansa servisu sira ho diak liu ba iha futuru.