Komemorasaun LNFP ba dala IX ho Marça Saudavel

Aktividade Marca Saudavel ne’ebé partisia husi funsionariu públiku husi liñas ministerias sira ho objetivu atu sensibiliza importansia saúde Funsiunariu nian hodi hala’o knar iha Instituisaun ida-idak no hametin funsaun públika nu’udar korpu ida, laiha distinsaun maibe hotu-hotu hamutuk hametin unidade nudar servidor públiku atu servi ho responsabilidade ba interese ba povo no  nasaun. Presidente komisaun funsaun públika Faustino Cardoso Gomes hato’o liafuan ne’e ba jornalista sira iha jardim palasio governo hafoin hamutuk funsionario sira hala’o marca saudavel.

Presidente CFP Faustino Cardoso Gomes esplika aktividade Marca Saudavel organiza husi instituto Nasional Administrasaun Públika INAP hahu husi monumentu saudoso Prezidente Nicolao Lobato no remata iha jardim Palasio Governo ne’be ensera ho aktividade sorteu no fo premiu ba partisipantes marca saudavel nudar maneira ida atu mutiva liu tan espiritu servi no asegura konfiansa husi públiku. Aktividade sorteu funsionario sira nebe manan fo premiu hanesan Bisikleta, Televisaun, Jeleira no Rice Cocker. Aktividade Marca saudavel parte ida husi aktividade sira seluk ne’ebe komisaun organizadora prepara hodi komemora loron Nasional funsaun Públika ba dala sai iha tinan 2023 ne’e.