Komisaria KFP Partisipa 3ª komemorasaun Dia Do Pessoal Dos Serviços Prizionais Gleno

Kinta-feira, 02 Maiu 2019 – Komisaria Komisaun Funsaun Públika, Maria Domingas Alves no akompaña husi Sub-Inspetora KFP nian partisipa iha 3ª Komemorasaun dia do pessoal dos Serviços Prizionais ho tema jeral “Incentivar Os Guardas Prizionais Para Preparar Os Reclusus Com Abordagem Á Reincerção Social” no Estabelesimentu Prizional Gleno, iha Prizaun Gleno, Ermera.

Foto : Media CFP

Iha Komisaria nia diskursu hateten katak, knar importante prizional sira mak hodi fo seguransa, protesaun ba ita nia rekursu nebe detidus iha prizaun, sai servidor estadu laos atu atu hetan deit empregu maibe sai servidor publiku partisipa ativamente iha konstusaun estadu no dezenvolvimentu nasaun nian. Kareira prizional nudar kareira espesial iha funsaun públika, iha dever atu garante serguransa no ordem ba estabelesimentu prizionais no atu apoia programa sosial reklusus rasik no detidus sira ne’e no atu garantia paz iha sosiedade.

“Atividade prinsipal liu ba guarda prizional mak atu eduka, fo ezemplu diak, no influensia positivamente atitudes penitensiariu sira, objetivu atu ajusta atitudes no komportamentu rekluzus tenki integra no sai util ba sosiedade, atu atinji objetivu fundamental liga ho etika servisu ba rekluzus sira”, dehan Komisaria Maria Domingas Fernandes Alves durante nia diskursu.

II mandatu KFP sei implementa promosaun ba rejime jeral no sei ba mós rejime espesial sira, liu-liu Ministériu Justisa, Guarda Prizional sira ne’ebé mak numeru funsionariu ho grau kiik ás liu. Rona mós katak, formasaun komesa mihis, maibe esperensia nebe ita boot sira iha hatutan ba sira foun atu sira sente espiritu nebe iha no hahutan saida mak iha no ezije mós prestasaun servisu.

“Hau lori liafuan no reprezenta Prezidente hodi hatoo parabéns ba loron pesoal servisus prizionais atu garante direitu no regalias no hein katak, ita hamutuk halo forsa ami hala’o knar atu buka hadia ita boot sira nia kareira iha promosaun, atu hala’o hodi atinji duni objtivu no konkista duni servisu estadu nian prinsipalmente iha ita nia nasaun”, dehan Komisaria KFP.

Hatutan Ministru justisa iha nia diskursu prezija halo reestruturasaun, guarda prizionais sira nia kontribuisaun no prestasaun servisu mak durante ne’e hala’o ona no sei iha promosaun ba guarda prizionais sira, no iha farda atu bele hala’o sira nia responsabilidade ho dignu, no sei hadia preokupasaun sira ne’ebé durante ne’e guarda prizionais sira infrenta.

Prizioneiru ne’ebé iha prizaun Gleno hamutuk 117 no funsionariu sira ne’ebé servisu no apoia iha guarda prizionais Gleno hamutuk 34 kompostu husi feto nain 9 no mane 25.

Fim serimonia ne’e lee mós poema husi guarda prizionais sira no prizioneiru no iha  atividade feira ne’ebé hatudu husi prizioneiru sira