Komisaun Funsaun Públika Foto Rekordasaun hamutuk ho VIII Governu Konstitusional

Prezidente Komisaun Funsaun Públika, Faustino Cardoso Gomes Tersa-feira, 13/06/2023 akompanha husi Komissáriu Fausto Freitas da Silva, Komissária Maria de Jesus Sarmento, Sekretária Ezekutiva, kargus Diresoens no Xefia sira, partisipa iha sesaun Foto Rekordasaun ikus, hamutuk ho Primeiru Ministru Taur Matan Ruak, iha Palacio Governu Dili.

Iha Sesaun foto hamutuk ne’e, Prezidente Komisaun Funsaun Públika (KFP) Faustino Cardoso Gomes esplika katak Sesaun foto hamutuk ne’e núdar  memória ida Instituisaun nian hamutuk ho Sua Excelênsia Primeiru Ministru VIII Governu Konstitusional nian ba dala ikus, durante tinan lima ikus lidera Instituisaun estadu sira nian, inklui Komisaun Funsaun Públika ne’ebé  jere Administrasaun Públika.  

Tuir Presidente KFP, Administrasaun Públiku ne’e assuntu ida que luan tebes tamba, liga ho ema nia mehi bem estar, ema nia karreira hotu-hotu. Maibe knar Komisaun Funsaun Públika nian durante mandatu VIII governu konstitusional ne’ebé lidera husi Primeiru Ministru Taur Matan Ruak konsege dezenvolve servisu hamutuk ne’ebé que diak, apoiu tékniku liu husi forma pareser  tékniku kona-ba proposta estrutura orgánika sira, propostas nomeasoens, proposta kriasaun estatutu instituisaun ho natureza administrasaun indireta sira, autónomu sira, sempre hamutuk ho Komisaun Funsaun Públika hodi hare konaba funsionariu sira nebe mak hetan demisaun, hetan pena husi prosesu disiplinar, Primeiru Ministru nia Gabinete sempre enkamiña direita ba Komisaun Funsaun Públika hodi hetan ninia parser ruma.

Husi servisu hamutuk sira ne’e, Presidente KFP nia hare katak ne’e hanesan servisu apoiu tékniku ne’ebé mak komisaun Funsaun Públika fo durante mandatu VIII Governu Konstitusional nian, núdar orgaun independentemente husi politika saida deit, Governu saida deit mak mai prontu atu fó apoiu, prontu atu fo nia hanoin no pareser sira, ligadu ho jestaun rekursus umanus iha setor Administrasaun Públiku ninian. Ne’e hatudu ona durante iha VIII Governu Konstitusional desde tinan 2018 to’o fim do mandatu 2023 nian. Hateten Prezidente Komisaun Funsaun Públika iha ninia entrevista.  

Entretantu ligadu ba funsiunariu hirak ne’ebe Demite durante VIII Governu Konstitusional nian, Prezidente Komisaun Funsaun Públika Faustino Cardoso Gomes hateten, Durante VIII Governu Konstitusional, klaru prosesu jestaun rekursu umanu la’o konforme polítika sira ne’ebe mak hatur iha lei Estatutu Funsaun Públiku, nune’e mós bazeia ba orientasaun sira ne’ebe mak Komisaun Funsaun Públika hasai, hodi implementa regra legais sira ne’ebe mak iha. Klaru sua excelensia Primeiru Ministru ne’ebe lidera VIII Governu Konstitusional sempre informadu, atualizadu kona-ba situasaun funsaun públika liu husi relatóriu sira ne’ebe mak KFP hato’o regularmente tinan-tinan, ne’ebe deskreve momos situasaun funsaun públika hahu kedas husi rekrutamentu sira, selesaun por méritu ba kargus diresaun xefias no destakamentu ligadu ho funsaun públika, inklui mos pena disiplinar sira ne’ebe mak prosesa iha tinan sira ne’e nia laran, inkluindu demisaun sira núdar pena aas liu ou todan liu iha Administrasaun públika.