Komissária Komisaun Funsaun Públika hala’o Diseminasaun ba funsionáriu MESCC

Sesta-Feira loron 18 fulan agostu tinan 2023, Komissária Komisaun Funsaun Públika, Maria de Jesus Sarmento akompañadu husi Diretor Nasional Planeamentu Kuadru Pessoal Funsaun Públika, Francisco da Costa Pereira hala’o Diseminasaun ba funsionáriu públiku no Agentes Administrasaun Públika Ministériu Ensinu Superior, Siênsia no Kultura-MESCC nian iha Salaun Ian Martins INFORDEPE Díli.

Iha sesaun abertura, Diretur Nasional Rekursu Umanu Ministériu Ensinu Superior, Siênsia no Kultura-MESCC, Edgar Manuel Soares hateten, onra boot tebes ba partisipantes sira ne’ebé marka prezensa iha ne’e hodi rona no intende diak liu tan kona-ba Regime Karreira Kargus Diresaun no Xefias nian iha Administrasaun Públika, Regime Avaliasaun Dezempeñu ba Trabalhador iha Administrasaun Públika no Konkursu Rekrutamentu, Selesaun Promosaun Pessoal iha Administrasaun Públika, ne’e maka objetivu husi Rekursu Umanu Ministeriu MESCC nian hodi koordena ho Sekretariadu Komisaun Funsaun Públika, atu partilha leis no dekretu-lei sira ho nia âmbitu aplikasaun iha administrasaun públika nian ba funsiunariu sira.   

Dekretu lei sira ne’ebe importante tebes maka hanesan Dekretu-Lei 25/2016 ho Dekretu-Lei 27/2008 ne’ebé mak koalia kona-ba karreira rejime jeral no kargus Xefias, ikus mai DL ne’e fahe tiha ba rua maka hanesan Dekretu-Lei 24/2016 defini konaba rejime karreira jeral no Dekretu-Lei 25/2016 defini konaba Regime Kargus Diresaun no Xefias iha Administrasaun Públika.

Tuir fali mai kargus diresaun no xefia ne’e rejime rua, maka hanesan rejime jeral ho rejime especial, maka Dekretu-Lei 19/2011 konaba Regime Avaliasaun no Dezempeñu ba Trabalhador iha Administrasaun Públika, tenta hadia nomós halo revizaun hodi hare liuba rezultadu servisu, nune’e Dekretu-Lei 22/2011 konaba Regime Konkursu no Rekrutamentu, Selesaun Promosaun Pessoal iha Administrasaun Públika defini kona-ba faze sira ba rekrutamentu liu husi faze tolu; selesaun dokumentus, teste eskrita no entrevista.

Iha tempu hanesan mós Inspetur Jeral MESCC Higino Alves ne’ebé loke ofisialmente Diseminasaun ne’e hato’o obrigadu ba Komisaun Funsaun Públika ne’ebé disponibiliza tempu hodi fahe informasaun sira ne’e ligadu ho dekretu-lei sira ne’ebé importante tebes atu fahe ba funsionáriu sira, karik akontese mudansa iha governusaun foun ne’e tuir orgánika instituisaun  sira ne’ebé sei la ses mós husi dekretu-lei sira ne’e.

Durante Diseminasaun ne’e partisipantes sira levanta kestaun sira kona-ba rekezitus nomeasaun kargus diresaun no xefia, valor orsamentu progresaun eskalaun kiik liu, Funsiunariu lateral entry husi Ajentes Administrasaun Públika ne’ebe assume kargu, karik mandatu termina, polílitika konversaun AAP ba permanente, kargus diresaun no xefia sira ne’ebe hetan sofre ba mudansa lei orgánika.  Disseminasuan ne’e realiza durante loron ida iha Salaun IAN Martins-INFORDEPE, Dili ho total partisipantes hamutuk 100, feto na’in 35 no mane na’in 65.