Kompeténsia RAEOA Seidauk Implementa Prosesu Disiplinar

Oe-cusse, 11/08/2022 –  Prezidente Autoridade RAEOA iha kompeténsia hahú primeiru mandatu to’o Prezidente Autoridade atual atu halo prosesu disiplinar ba funsionáriu ne’ebé komete iregularidade maibé to’o oras ne’e seidauk implementa, Komisáriu Komisaun Funsaun Públika portfóliu Planeametu Forsa Traballu, Avaliasaun Dezempeñu, Formasaun no Dezenvolvimentu, António Freitas hato’o kestaun hirak ne’e iha nia diskursu iha serimonia asinatura akordu tékniku no abertura kursu komputador ba funsionáriu públiku sira, iha salaun Administrasaun Numbei Oe-cusse iha Kinta feira foin lalais (11/08/2022).

Komisáriu António Freitas hateten, prosesu kazu disiplinar ruma ne’ebé akontese iha RAEOA sei kontinua responsabiliza husi parte nasional. Alende ne’e sita mós kona-ba bolseiru nain tolu ne’ebé haruka ba eskola iha Portugal iha primeiru mandatu Prezidente Autoridade maibé, nain rua de’it maka kompleta estudu, enkuantu ida seluk ne’ebé la kompleta tenki halo levantamentu, tanba uza osan Estadu no submete ba prosesu investigasaun.

Entretantu Prezidente Autoridade RAEOA, Arsénio Paixão Bano hateten, to’o oras ne’e seidauk bele hala’o prosesu disiplinar tuir delegasaun kompeténsia ne’ebé fó tanba, sei hein hela lei organika RAEOA nian ne’ebé oras ne’e iha Konsellu Ministru no lei organika ne’e atu kria mós Diresaun Inspesaun Jeral atu asegura prosesu Administrasaun inklui  prosesu Disiplinar sira.