Kuadrilateral : Garante Uzu Patrimoniu Estadu Iha Administrasaun Públika

Komisariu Komisaun Funsaun Públika asuntu disiplinar, António Freitas tersa feira ohin (04/02/2020) liu husi programa semanal rádiu Metro FM, frekuensia 94.7 MHz hodi koa’lia kona-ba existensia ekipa integradu kuadrilateral kompostu husi Komisaun Anti Korupsaun, Inspetor Jeral Estadu, Provedor Direitus Humanos e Justiça no Komisaun Funsaun Públika ho iniativa atu garante uzu patrimoniu estadu no iregularidade sira iha Administrasaun Públika Timor-Leste.

Komisariu António Freitas asuntu disiplinar KFP ho lokutor programa povu nia matadalan Waytila iha studiu radiu Metro FM
Foto: Media CFP 2020

Durante sesaun entrevista iha studiu Metro FM husu ba media sira karik hetan kazu ruma bele hatoo ba ekipa integradu no sei proteje boa nome no sidadaun hotu hotu iha direitu atu reklama ba ema nebe uza kareta estadu no patrimoniu estadu ba sira nia privadu, karik hetan ema sira hanesan ne’e bele hatoo ba hodi KFP prosesa, dehan Komisariu  António Freitas.

Tanba ne’e Komisariu António Freitas iha nia mensajen ikus husu ba funsionáriu sira no ba kargus diresaun xefia nebe mak uza kareta estadu ka patrimoniu estadu tuir nia dalan, lalika abuzus poderes, lalika komete iregularidade nebe mak iha, kontinua komunga ba estatutu Funsaun Públika no lei sira seluk nebe mak eziste hodi hatudu nafatin profisionalidade, integridade hodi mellora diak liu tan servisu hodi atende ba ita nia estadu no ita nia sidadaun.

Programa ne’e hala’o iha studiu radiu Metro FM, Kintal Boot, Dili.