Lansamentu Fatuk Dahuluk ba Konstrusaun Monumentu Palásiu Prezidénsia Rezisténsia iha Ermori

Sexta-feira, 16/06/2023 Prezidente Komisaun Funsaun Públika, Faustino Cardoso Gomes akompanha husi Sekretária Ezekutiva hamutuk ho Ministru Assuntu Parlamentar no Komunikasaun Sosial, Francisco Martins da Costa Pereira Jerónimo no Vise-Ministra Turizmu Komunitáriu no Kultural, Inácia da Conceição Texeira hala’o lansamentu fatuk dahuluk ba Konstrusaun Monumentu Palásiu Prezidénsia Rezisténsia iha Ermori, Suku Mantelolão, Postu Administrativu Metinaro, Munisípiu Dili.

Prezidente Komisaun Funsaun Públika, Faustino Cardoso Gomes esplika, desde primeiru mandatu Komisaun Funsaun Publika nia komprimísiu La’o tuir Ain-Fatin Saudozu Prezidente Nicolao dos Reis Lobato nian, ne’ebe hatudu nia fatin ikus liu maka ba mate iha Binani-Mindelu-Turiskai-Manufahi.

Presidente Fautino Cardoso Gomes haktuir katak hahu husi tinan 2017 ba halo monumentu simples ida iha Binani. Iha tinan 2018, halo tan monumentu SAHE núdar Primeiru Ministru, wainhira Prezidente Nicolao dos Reis Lobato mate iha 31 dezembru 1978.

Presidente CFP hateten, Tuir lolos iha tinan 2020 atu halo jornada husi Fatukalo Turiscai mai iha Ermori maibe tamba moras covid-19 la konsege hala’o no foin mak konsege iha tinan 2023 ida ne’e hamutuk ho Centro Nacional Chega realiza mehi ida ne’e, hodi konsidera fatin ne’e núdar fatin funsionamentu Prezidénsia da Repúblika, Departementu Defesa Nasional, Departementu Seguransa no Informsaun, fatin reuniaun CCF kona-ba demisaun Prezidente Francisco Xavier do Amaral nina, inklui nomeasaun ba Prezidente foun iha tinan 1977.

Iha tempu hanesan Ministru Assuntu Parlamentar no Komunikasaun Sosial, Francisco Martins da Costa Pereira Jerónimo hateten, Ermori núdar fatin uluk Prezidente Nicolao dos Reis Lobato hamutuk ho nia emar sira halo servisu luta ba independênsia, no ohin hahu passu primeiru atu loke izolamentu ida ne’e, no ba futuru ema sei mai nafatin iha fatin ne’e tamba iha ona kondisoen balun. Prinsipal Komunidade tenke unidade hodi kuidadu saida mak iha ona hodi atrai ema mai vizita.    Lansamentu fatuk dahuluk ba Konstrusaun Monumentu Palásiu Prezidénsia Rezisténsia Ermorin lokaliza iha Suku Mantelolão, Postu Administrativu Metinaro, Munisípiu Dili, husi Kompanhia Lica-Tada, Unip.Lda ho valor orsamentu $.10,000.76 apoio husi Ministériu Assuntu Parlamentar no Komunikasaun Sosial (MAPKOMS).