Lista Avaliasaun Dokumental ba Konkursu Públiku Vaga 10 Husi AIFAESA I.P

Komisaun Funsaun Públika hamutuk ho AIFAESA I.P publika  lista ne’ebé liu ona iha avaliasaun dokumental ba vaga 10 iha konkursu publiku ba ajente administrasaun públika ho informasaun kompletu bele hare iha link sira tuir mai.

Lista admitidu:

CPA-4-admitidu.pdf

CPA-5-Admitidu.pdf

CPA-6-admitidu.pdf

CPA-7-excluidu.pdf

CPA-8-admitidu.pdf

CPA-9-admitidu.pdf

Lista exkluidu:

CPA-4-excluidu.pdf

CPA-5-Excluidu.pdf

CPA-6-excluidu.pdf

CPA-7-excluidu.pdf

CPA-8-excluidu.pdf

CPA-9-excluidu.pdf

Boa sorte!