MS-KFP: Rekruta Tan Profisionais Saúde Nain 24

25/07/2022,  Inspetora Komisaun Funsaun Públika, Sonia da Silva Soares reprezenta Prezidente Komisaun Funsaun Públika partisipa serimónia Asinatura Termu Aseitasaun ba Rekrutamentu Públiku Profisionais Saúde iha Kategoria Enfermeiro/a Junior no Parteira Junior.

Total husi rekrutamentu profisional saúde ne’e hamutuk 24,  kompostu husi enfermajen junior  nain 14, mane nain 6 feto 8  no Parteira Junior nain 10.

Iha serimónia posse ne’e fó direta husi husi Vise-Ministru Saúde, Bonifácio Maucoli dos Reis ne’ebé reprezenta Ministra Saúde.

Iha intervensaun reprezentante Prezidente KFP, Inspetora KFP, Sonia da Silva Soares lori KFP nia naran fó kongratulasaun ba emposadu sira, kongratula mós Ministériu Saúde tanba servisu ho Komisaun Funsaun Públika no konsege rekruta tan membru hodi koloka ba fatin sira tuir planu programa saúde nian.

Inspetora KFP enkoraja emposadu sira atu servisu ho responsabilidade, labele haree kor, rasa no ho prezensa rekursu foun ne’e sei melhora liutan servisu sira iha terenu, nune’e bele atinji metas Saúde nian ho di’ak, tau aas integridade iha fatin servisu no husu tau aas prioridade Estadu nian.

Serimónia posse ne’e, entrega mós sertifikadu apresiasaun ba painel juri no iha momentu hanesan, Vise-ministru Saúde ho Inspetora Komisaun Funsaun Públika entrega sertifikadu ba Juri rekrutamentu nain 7 husi Ministériu Saúde no KFP.

Serimónia  ne’e hala’o iha Salaun Palácio das Cinzas, Caicoli, Díli.

Foto hamutuk ho Emposadu sira (Foto:MediaCFP)