ATU JESTOR DI’AK IHA DIRESAUN RUMA TENKE LIU SELESAUN PUR MÉRITU

Atu Sai Jestor Di’ak Iha Kualker Diresaun Ruma, Tenke Liu Husi Selesaun Pur Méritu

Presidente Komisaun Funsaun Públika, Faustino Cardoso Gomes hateten lia hirak ne’e durante enkontru entre Prezidente ho Ministru Obras Públikas Abel Pires iha Tersa-feira loraik 12 Abril.

Faustino Cardoso adianta rekomendasaun bazeia ba estensaun ne’ebé Komisaun Funsaun Públika halo nomesoens no ein substituisoens to’o 30 de Juñu tinan ne’e.

Tuir Prezidente iha enkontru ne’e hanesan fó hanoin katak, iha periodu  nomesoens no estensaun ba kargus diresaun no xefia, labele hein to’o hotu mak prosesa, maibé husu atu bele avansa daudaun ona ho prosesu selesaun pur méritu atu nune’e, bele kumpre tuir prinsípiu  méritu demokrasia nian.

Hanoin ida ne’e, hanesan rekomendasaun ida ba Ministru Obras Públikas, Abel Pires atu bele hala’o selesaun pur méritu iha Instituisaun Governu sira, atu ema iha kargus diresaun no xefias atu servisu tuir méritu. Programa selesaun pur méritu ne’e, atu minimiza dúvidas deskonfiansas iha Instituisaun estadu nian.