Partisipasaun FP no AAP Iha ELPAR 2023

Prezidente Komisaun Funsaun Públika, Faustino Cardoso Gomes no Provedor Direitus Umanus, Virgilio da Silva Guterres partisipa iha progama Grande Intervista iha studiu GMN TV  Bebora, Dili iha Kinta feira,(23-03-2023) hodi ko’alia kona-ba partisipasaun funsionáriu públiku iha Eleisaun Parlamentar tinan 2023.

Relasiona ho partisipasaun funsionáriu públiku iha ELPAR Prezidente KFP hateten, funsionáriu públiku sira tenke tuir regras no prosedimentu ne’ebé estabelese ona iha Funsaun Públika.

Funsionáriu públiku nu’udar mós sidadaun Timoroan, konstituisaun garante direitu partisipasaun poljítiku ba ema hot-hotu sein diskriminasaun inkluindu mós direitu ba funsionáriu públiku sira atu ezerse sira nia direitu ba tuir atividade sira no direitu votu. 

Iha parte ida sira mós nu’udar funsionáriu públiku ne’ebé lei garante sira nia partisipasaun polítiku maibé, sira mós vinkuladu ho deveres ho proibisoens no kodigu étika ne’ebé  mak Estatutu Funsaun Publika hatur tiha ona, iha lei númeru 8/2004 ne’ebé hetan alterasaun ba lei númeru 5/2009 depois aumenta tan ho lei númeru 7/2009 kona-ba kriasaun Komisaun Funsaun Públika,  ne’ebé define kompeténsia sira balun atu oinsá mak KFP haree kona-ba partisipasaun polítika husi funsionáriu públiku sira iha eventu sira iha eleisaun nian. Tantu ba eleisaun Prezidensial no mós ba eleisaun Parlamentar nian, dehan Prezidente KFP.

Nu’udar funsionáriu labele hala’o atividade polítika partida sira iha oras servisu no iha servisu fatin ne’e lei funsaun públika bandu. Maibé wainhira iha funsionáriu ruma atu ba tuir kampaña, iha prosedimentu no mekanizmu hirak ida mak tenke foti hanesan lisensa anual, lisensa la ho vensimentu ba funsionáriu ne’ebé mak hakarak atu ba tuir kampaña no mós lisensa espesial ho vensimentu ba sira ne’ebé mak naran iha lista ne’ebé mak rejistadu iha Tribunal Rekursu, esplika Prezidente KFP.

Husi prosedimentu Funsaun Públika ne’ebé iha hatutan Provedor Direitus Humanus no Justisa, Virgílio da Silva Guterres katak, iha loron feriadu la bandu ba sira nia partisipasaun iha atividade polítiku, maibé nu’udar servidor estadu ida nia tenke serví ho profisional, kumpri tuir regras sira ne’ebé mak define ona iha dever espesial no jeral nu’udar funsionáriu públiku no kódigu étika ne’ebé mak Funsaun Públika iha.

Provedor PDHJ sita mós katak, envolvimentu entidade públiku hanesan funsionáriu públiku iha mekanizmu sira ne’ebé labele uza patrimóniu Estadu, reduz eh limita sira nia expresaun liberariu iha atividade sira polítiku nian, ne’ebé mak juramentu no kompromete ona nu’udar profisionalizmu hanesan servidor Estadu.