PARTISIPASAUN KFP BA SEMINÁRIU BOA GOVERNASAUN

Kinta Feira,13-07-2023, Komisaun organizadora selebrasaun loron funsaun publika ho Komisaun Funsaun Publika-KFP hala’o seminariu rejinal iha Liquica kona ba Governasaun diak ba kargu no Funsionariu Publiku liña  Sektorais sira, nu’udar atividade ida atu hasae koinesementu klean ba Funsionariu Publiku sira kona ba oinsa atu promove prinsipiu governasaun diak, prevene no kombate korupsaun iha servisu Administrasaun Publiku Timor Leste.

Partisipante no orador iha seminariu ne’e maka Funsionariu  Publiku liña Ministeriais sira ho topiku Prevene kombate korupsaun hodi promove Governasaun diak no proteze Diretus Humanus iha servisu Administrasaun Publika.

Komisaun Funsaun Publika reprezenta husi Komisaria Maria de Jesus Sarmento-Comisaria portofolio ba Financas, Base de dadus, pensaun no Reforma, protokolo no Komunikasaun Sosial hamutuk ho Inspetur Geral Estadu Frasisco Carvalho.

Iha intervensaun KFP nian, Komisaria Maria de Jesus Sarmento  hateten, integridade iha Administrasaun Publika nu’udar komportamentu ida mak sustenta ho valor sira, hanesan onestidade, lealidade, obediensia, etika, hatudu observansia ba prinsipiu sira mak hanesan, legalidade, igualdade no imparsialidade. No Kodigu Etika Funsaun Publika, atu funsionariu  sira iha sira nia atuasaun tenke kumpri kodigu etika funsaun publika nian, mak hanesan, rejeita kualker oferta  ka prezente ruma hodi fasilita servisu ruma, no uja prioridade ne’ebe pertenente ba administrasaun publika Timor Leste nian.

Funsionariu sira ne’ebe partisipa iha seminariu ne’e hetan koinesementu no informaaun kona ba papel PDHJ, prinsipiu governasaun diak, tipu no forma korupsaun iha setor publiku, papel IGE ba kontrolu utilizasaun rekursu estadu no promove integridade Funsionario publiku ba jestaun efisensia no efikasia rekursu estadu.

Iha Enceramentu seminariu, Komisaria  Maria de Jesus Sarmentu hato’o ba partisipante sira katak, iha akordu ida hanaran kuadilateral : Komisaun, Inpetur jeral do estadu, CAC no PDHJ.  iha akordu de traballu ne’e liga ba topiku  kombate korupsaun hodi promove governasaun diak no proteje diretus humanus iha servisu administrasaun publika. Instituisaun hat ne’e ho idak-idak nia papel atu reforsa no hasae nafatin kapasidade funsionariu publiku sira nian, atu bele kombate no prevene korupsaun.

Iha enceramentu loro daruak nian Administrador Munisipiu  Liquica Pedro Paulo Gomes, hato’o lian menon  ba partisipantes sira, katak funsiunariu sira iha ona koinesementu konaba deveres atu  kombates korupsaun, halo atendementu publiku liga ho servisu diretus humanus nian iha Administrasaun publiku estadu nian, durante seminariu loron rua ne’e. Espera katak funsiunariu sira sei bele hala’o nia knar ho diak liu tan iha futuru mai. Partisipantes iha seminariu ba loron dahuluk ne’e ema hamutuk  51 no ba loron daruak nian ema hamutuk 63.