Prezidente KFP Husu Emposadu Kumpri Dever Nu’udar FP

Manufahi, Komisaun Funsaun Públika (KFP) no Institutu Politékniku Betano (IPB) fó pose no asina termu aseitasaun ba funsionáriu nain sanulu resin lima (15), kompostu husi feto lima no mane nain sanulu ho kategoria Grau C nain neen (6) Grau D nain lima (5) no Grau E nain haat (4).

Iha serimonia tomada de posse ne’e liu husi diskursu Prezidente Komisaun Funsaun Públika, Agostinho Letêncio de Deus enkoraja empossadu sira atu kumpri regras Funsaun Públika nian nu’udar funsionarius públiku hodi hala’o dever ho obrigasaun  ho di’ak hodi serbí ba públiku halo atendimentu  ho oin mamar ba ema hotu, rai segredu nasaun nian no tau a’as interese públiku liu hot-hotu  ba interese pessoal ka grupu, hala’o kna’ar ho di’ak no ho onestidade dezenvolve  IPB ne’e  la’o ba oin.

Serimónia ne’e prezensa direta husi Prezidente Komisaun Funsaun Públika, Agostinho Letêncio de Deus ho nia komitiva kompostu husi Xefe Gabinete Rosvita Calapez Pires, Diretora Nasionál Rekrutamentu no Dezenvolvimentu Kareira iha Funsaun Públika, Marcelina Irene dos Santos Mesquita no Xefe Departamentu Planeamentu Kuadru Pessoal iha Funsaun Públika, Juvenal Batista Mendonça inklui staff tekniku sira ba marka prezensa iha serimónia tomada de posse ba Funsionárius foun Institutu Politékniku Betano (IPB).

Hafoin serimónia tomada de posse ne’e Prezidente KFP ho nia komitiva ba visita kampus IPB foun lokalizadu iha Betano Fomentu, fatin ne’e ho luan Rai 15 hektares mak hari’i konstrusaun ne’e ho Total Orsamentu $ 396 1658.78 milhões, nia durasaun kontratu Tinan tolu no mão de obra husi Kompanhia Chongoin Internasional Construction Corporation (Cico) husi China, hahú hala’o konstrusaun ne’e iha fulan Setembru 2022.