Prezidente KFP Husu FP Mantein Asiduidade, Pontualidade no Profisionál iha Fatin Servisu

Komisaun Funsaun Públika, segunda feira (03/04/2023) hala’o serimónia isar bandeira hafoin tinan tolu paradu tanba COVID-19, ba tinan ne’e nu’udar primeiru isar bandeira ne’e KFP realiza iha resintu Komisaun Funsaun Públika ne’ebé organiza husi resein funsionárius foun sira.

Iha diskursu Prezidente KFP, Faustino Cardoso Gomes subliña, nu’udar funsionáriu públiku iha obrigasaun kumpri pontu importante ha’at (4) maka hanesan, isar bandeira, asiduidade no pontualidade, dezempeñu no kualidade servisu no tinan polítiku.

Prezidente adianta, isar bandeira, hanesan forma ida atu halo reflesaun, evoka ita nia konsiênsia sívika, sensu nasionalizmu no patriotizmu atu oinsá mak ita bele halo reflesaun ba sofrementu ka sakrifisiu ne’ebé ita nia povu no eroi sira sakrifika sira nia aan, hodi luta ka konkista ba ita nia independensia. Tanba ne’e nu’udar funsionáriu oinsá atu hasa’e liu tan ita nia kapasidade no koñesimentu, nune’e ita iha dever no obrigasaun hodi halo servisu ho loloos.

Faustino Cardoso Gomes destaka, funsionáriu públiku nu’udar mákina Estadu nian, atu servisu ho responsabilidade, hatudu étika, kumpri ita nia dever ho pontualidade no asiduidade no ho moral.

Alende ne’e husu ba GIA atu oinsá hala’o kontrolu internu la’ós ba de’it asuntu finansiamentu nian maibé mós asiduidade no pontualidade funsiona, atu hamenus tendensia lisensa razaun oi-oin sira ne’e, tanba ne’e husu atu hatudu responsabilidade, sita mós kestaun livre tabaku “fuma sunu saúde, sunu osan’, tanba ne’e hatudu konsiensia aas no asegura saúde ba ambiente servisu ho másimu.

Kestaun dezempeñu  husu KFP sai laboratóriu no ezemplar iha prosesu atendimentu sira, servisu ho atempada, lalais, komunikasaun atendimentu ida di’ak ba públiku, tanba funsionáriu sai ezemplu di’ak ba prosesu atendimentu tuir lor-loron, oras servisu sira, hodi nune’e públiku bele tau esperansa forte no satisfeitu ba ita nia rezultadu servisu.

Nune’e destaka mós asuntu  ida mak tinan polítiku, mak nu’udar mákina estadu atu kontinua serví no asegura kontinuidade atendimentu ba públiku no nu’udar sidadaun no funsionáriu públiku tenke sai ezemplar iha prosesu sira, atu kumpri tuir regras, asegura profisionalizmu, asegura kontinuidade atendimentu, maske iha direitu atu realiza direitu polítiku. Karik sai ekipa susesu no sai kandidatu karik, hala’o ba maibé tenke ho profisionál, hatene nia fatin no nia tempu hatudu kultura legalidade, sívika, tane aas dignidade pessoa humana.

partisipa iha serimónia isar bandeira iha primeira semana fulan ne’e, prezensa husi Komisariu Fausto Freitas da Silva, Komisária Maria de Jesus Sarmento, Inspetora KFP, Sekretaria Ezekutiva, Kargus diresaun, xefias no funsionárius tomak.

Prezidente KFP diskursu iha serimonia isar bandeira KFP/foto media CFP 2023
Funsionariu iha serimonia isar bandeira/foto media CFP 2023