Prezidente KFP Orador iha FCS, UNTL kona-ba Administrasaun Públika

Prezidente Komisaun Funsaun Públika, Faustino Cardoso  Gomes sai orador iha seminariu ne’ebé organiza husi estudantes Fakuldade Siéncia Sosiais, UNTL ho tema jeral “Ho Reformasaun Administrativa Funsaun Públika Sei Servisu Hodi Servi Povu ho Di’ak Liu Tan” iha seminariu refere Prezidente koa’lia kona-ba Papel Funsaun Públika Atu Asegura  no Garante Servisu Publiku ho Efetivu no Efikaz.

Prezidente  KFP,  Faustino  Cardoso  Gomes  hateten,  seminariu ne’e nu’udar inisiu ba tinan akadémiku foun 2020/2021. Nia prezensa hanesan dosente senior hodi fahe esperiensia ligadu ho polítika reforma Administrasaun Públika ka reforma Funsaun Públika atu hametin liu tan koinesimentu estudante sira nian no haforsa vagazem konesimentu ba dosente sira, atu sai ekipa integradu hodi fó susesu ba prosesu aprendizajen iha Fakuldade Siénsia Sosiais iha Departamentu Administrasaun Públika.

Nune’e hodi kontribui ba kualidade UNTL nian iha âmbitu konstrusaun Estadu iha reforma Administrasaun Públika ho alvu prinsipal sira, oinsá maksimiza efisiensia, efikasia no prestasaun servisu ne’ebé di’ak liu tan ba povu  hodi atinji objetivu Estadu no moris di’ak povu nian.

Seminariu ne’e realiza iha Universidade Nasional Timor Lorosa’e (UNTL), iha Fakuldade Siensias Sosiais, Díli iha loron 29 Setembru 2020.