Profisionál Saúde Nain 24 Asina Termu Aseitasaun Ba Médiku Jeral Junior No Médiku Dentista Junior

Komisaun Funsaun Públika ho Ministériu Saúde realiza asinatura termu aseitasaun ba ba área profisionál saúde nain 24 iha área profisionál saúde médiku jeral junior no médiku dentista junior hodi koloka hikas ba iha postu saúde no ospital referal sira iha munisípiu 13.

Iha Prezidente KFP ninia diskursu enkoraja ba resein emposadu sira atu servisu ho di’ak, dezempeñu ne’ebé ho kualidade o ho responsabilidade no servisu hamutuk maka maka sai xave ba iha susesu.

No husu ba emposadus sira atu servisu ho responsabilidade, ho fuan tomak, ho laran tomak, servisu ho imparsiál, efesiénsia no efikásia.  

“Ohin ami maka sai testemuña ba imi nia juramentu no husu atu labele sidi, wainhira servisu ho didi’ak, ho laran no fuan tomak. Tanba ne’e hodi Komisaun Funsaun Públika nia naran hakarak kongratula, parabéns ba imi no susesu ba imi nia kareira liu husi imi nia konkista,” hateten Prezidente Komisaun Funsaun Públika (KFP), iha Tomada de Posse ba Médiku Jerál Junior no Médiku Jerál Dentista iha salaun Palácio das Cinzas Ministériu Saúde Caicoli, Dili.

Iha tempu hanesan Ministra Saúde, Odete Maria Freitas Belo iha ninia diskursu enkoraja mós emposadu sira atu aproveita oportunidade ne’ebé mak iha, bele servisu hamutuk ho saúde. Hanesan professional  saúde benefesia rejime kareira espesial signifika, área servisu espesializadus maka ita bo’ot sira halo, servisu ne’ebé atu presta.  

Alende ne’e Ministra hateten, infrenta dezafiu no obstakulu sira ita bo’ot sira nia servisu rasik, mak monitoriza prosesu ba teknolojia informasaun no komunikasaun hodi koordena, komunika ba malu wainhira presiza iha sentru saúde ne’ebé di’ak ba ita nia komunidade, iha postu saúde no ospital referensia sira, hanesan médiku jeral no médiku dentista jeral tenke hatene katak, ita halo servisu boot hanesan profesionais, servisu hamutuk ho enfermeiru sira, parteira no mós tékniku aliadus sira.

Ministra mós kontinua tau esperansa ba profisionais saúde sira ne’ebé insersa tama mai Funsaun Públika sei avansa ho oportunidade ida ne’e hodi sai referensia ba futuru jerasaun médiku sira nian, utiliza oportunidade ne’ebé Ministériu da Saúde fó ba imi hodi lori servisu nasional saúde Timor Leste do’ok liu tan.

Iha asinatura termu aseitasaun ba rekrutamentu profisionál saúde hamutuk nain 24, iha área médiku jeral junior nain 16  kompostu husi feto nain 7 no mane nain 9 no ba médiku dentista junior nain 8 kompostu husi feto nain 5 no mane nain 3 ne’ebé mak sei koloka ba iha postu saúde Aileu Faturasa, Ainaro Hatubelico, Bobonaro Marobo no Leber, Baucau Samalari no Uailili, Suai Bedasi, Ataúru Usubemasu, Ermera Laubono no Hatugau, Lautem Baduro, Liquiça Ekapu, Manatuto Datina no Hohorai, Manufahi Datina, Viqueque Luca Wetodo no Bahatata, Ospital referensia Maubise, ospital referensia Maliana, ospital referensia Suai, HoREX Baucau no sentru saúde internamentu Ermera.